Management ondersteuningspunten

beeld van rolstoelgebruikers die lunchen in eetzaal
Private rechtspersonen die de ondersteuning bewerkstelligen van het management van minimaal vier erkende verblijven, kunnen hiervoor erkend worden als ondersteuningspunt Toerisme voor Allen. Indien het ondersteuningspunt een overeenkomst afsluit met Toerisme Vlaanderen met concrete meetbare doelstellingen, kan er ook een financiële ondersteuning worden toegekend voor de uitvoering van het takenpakket.

Wat is de taak van een ondersteuningspunt?

Ondersteuningspunten zien toe op het dynamisme en het goede beheer van minimaal 4 erkende verblijven ‘Toerisme voor Allen’. Ze zorgen tevens voor de nodige visievorming, productontwikkeling en ondersteuning op het vlak van vorming en marketing bij de verblijven die bij hen zijn aangesloten.

Zij bieden een meerwaarde aan de werking van de erkende verblijven door hen rechtstreeks en minimaal volgend takenpakket aan te bieden :

  • het personeel van de verblijven vormen
  • het management van de verblijven begeleiden
  • nieuwe toeristische producten ontwikkelen
  • het profiel van specifieke doelgroepen onderzoeken
  • de markt onderzoeken, met bijzondere aandacht voor de in dit decreet vermelde doelgroepen
  • maatregelen nemen in het kader van het internationaal toerisme
  • de verdere vakantiebeleving van de in artikel 9 vermelde doelgroep stimuleren

Download het formulier om een erkenning aan te vragen.

Waaruit bestaat de financiële ondersteuning?

De erkende ondersteuningspunten kunnen een beroep doen op een financiële ondersteuning voor de uitvoering van hun takenpakket voorzover zij hiervoor een overeenkomst met Toerisme Vlaanderen sluiten met concrete meetbare doelstellingen. De overeenkomst regelt verder de verhouding tussen het erkende verblijf en het erkende ondersteuningspunt en wordt gesloten voor een termijn van minimaal 4 jaar. De overeenkomst wordt minimaal jaarlijks getoetst aan de realisatie ervan.
Voor de uitvoering van de overeenkomst krijgen de erkende ondersteuningspunten een financiële steun van maximaal 40 % van de werkings- en realisatiekosten. Het ondersteuningspunt, dat een overeenkomst afsloot, kan een subsidie verkrijgen voor de kosten van één coördinator, belast met de uitvoering van het takenpakket. De subsidie bedraagt maximum 75 % van de bedoelde kosten en kan niet hoger zijn dan het maximumbedrag dat door de Vlaamse regering wordt bepaald. Een ondersteuningspunt waarbij minimaal 10 verblijven « Toerisme voor Allen » zijn aangesloten met een minimumcapaciteit van elk 60 personen en elk minimaal 200 dagen per jaar permanent toegankelijk, waarvan minstens 80 vakantiedagen, kan een subsidie verkrijgen voor de kosten van twee coördinatoren, belast met de uitvoering van het takenpakket. De subsidies mogen niet gecumuleerd worden met andere middelen van de Vlaamse overheid.

Download het formulier om financiële steun aan te vragen.