Visie

“Samen investeren in de duurzame ontwikkeling en de promotie van Vlaanderen-Brussel als toeristische topbestemming.”

Met deze visie schaart Toerisme Vlaanderen zich voluit achter het Toerismepact 2020 waarmee alle belangrijke toeristische organisaties en actoren zich hebben geëngageerd om “het toerisme in Vlaanderen tegen 2020 op een duurzame manier te ontwikkelen tot een economische groeimotor door meer samenwerking en door een uitgesproken klantgerichte en professionele aanpak. De toeristische actoren positioneren Vlaanderen als een sterk merk en als een kwalitatieve toeristische bestemming in het hart van Europa.”

In grote lijnen ziet het agentschap voor zichzelf vier grote rollen weggelegd:

  1. Kennisopbouw en –verspreiding + innovatie stimuleren
  2. Vermarkten en ontwikkelen van de bestemming Vlaanderen
  3. Een klantgerichte dienstverlener
  4. Samenwerking stimuleren


KENNISOPBOUW EN -VERSPREIDING + INNOVATIE STIMULEREN

Toeristisch (markt)onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie worden steeds belangrijker voor het succes van een bestemming.

Toerisme Vlaanderen wil actief kennis verzamelen en helder en bruikbaar ontsluiten voor praktijkmensen uit de toeristische sector. Daarnaast werpt het zich op als regisseur van toeristische kennisstromen door te overleggen met talrijke organisaties en overheden die informatiebronnen beheren om kennisstromen te vereenvoudigen, dubbel werk te vermijden of hiaten in de toeristische kennis op te vullen.

Toerisme Vlaanderen wil ook een motor zijn voor kennisgedreven innovatie in de toeristische sector, zowel bij overheden als ondernemers

 


 

VERMARKTEN EN ONTWIKKELEN VAN DE BESTEMMING VLAANDEREN

We positioneren de bestemming Vlaanderen als een sterk merk in het hart van Europa, bekend om zijn toegankelijkheid en zijn baanbrekend vakmanschap. We promoten Vlaanderen en zijn macrobestemmingen bij buitenlandse toeristen (leisure en congrestoeristen) en dragen bij tot de internationale reputatie van Vlaanderen. Naar Vlamingen doen we aan reputatieversterkende marketing en zetten we marketingactiviteiten en een aanbod op voor kansengroepen. We geloven in het recht op vakantie voor iedereen. We investeren gericht in het aanbod en internationaal onthaal opdat onze bestemming zou beantwoorden aan de verwachtingen van internationale toeristen en van de kansengroepen. We streven daarbij altijd naar een hefboomeffect.

 KLANTGERICHT DE TOERISTISCHE SECTOR ONDERSTEUNEN

Vanuit een kennisgebaseerde visie stimuleren we kwaliteitsverbetering, toegankelijkheid en innovatie van de toeristische sector in Vlaanderen. We focussen op logies en onthaal. We geloven in het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naargelang de (noden van de deel)sector zetten we gericht een coherent financieel en sensibiliserend instrumentarium in. Het vormt een hefboom om professionaliteit te stimuleren. We streven daarbij maximale samenwerking en transparantie na. We geloven in een open overheid met een uitgesproken klantgerichte en professionele dienstverlening.

Het vergunningenbeleid en de bijhorende consumentenbescherming voor de logiessector is een opdracht van de dienst Toeristische vergunningen van het Departement internationaal Vlaanderen.

 


 

SAMENWERKING STIMULEREN

We plaatsen toerisme op de agenda van flankerende beleidsdomeinen door lobbying, advisering vanuit onze opgebouwde kennis en het opzetten van partnerschappen. Daarbij geven we prioriteit aan de beleidsdomeinen mobiliteit, ruimtelijke ordening, cultuur en erfgoed, onderwijs, welzijn en arbeidsmarktbeleid. We passen de afgesproken rolverdeling toe tussen het Vlaamse, provinciale en lokale overheidsniveau, steeds in overleg en maximale samenwerking met de betrokken partners. We bouwen een structureel, multilateraal en strategisch georiënteerd overlegplatform uit met de sectorvertegenwoordigers. We willen een klimaat creëren waarin samenwerking tussen alle actoren binnen en over de toeristische sector heen een evidentie wordt.