Veelgestelde vragen Vlaams Stimulusprogramma

Jouw contactpersoon

A. Wie kan steun aanvragen?

1. Valt mijn onderneming onder de categorie ‘toeristische attractie’ als:

 • Wijngaard
  Ja, indien de wijngaard een bezoekersbeleving aanbiedt en voldoet aan de andere voorwaarden van een toeristische attractie.

 • Fietsverhuur, Gocart verhuur, ...

  Louter verhuur van transportmiddelen (zoals fietsen, Gocarts) wordt niet gezien als een toeristische attractie.

  Uitbatingen die bezichtigingen aanbieden van (toeristische) hoogtepunten of thema’s in een stad of andere omgeving via bus, fiets, koets, boot, te voet,… of ander vervoersmiddel worden wel als toeristische attracties gezien.

 • Watersportclub
  Watersportclubs komen enkel in aanmerking als ze voornamelijk gericht zijn op toerisme én voldoen aan alle voorwaarden van toeristische attractie.

 • Adventure park
  Een adventure park kan worden gezien als een recreatiepark, als het eveneens voldoet aan de andere voorwaarden van een toeristische attractie.

 • Wellnesscentrum
  Neen, een wellnesscentrum wordt niet gezien als een toeristische attractie. TENZIJ het deel uitmaakt van een logies.
** Je kan alle voorwaarden terugvinden in de handleiding op pagina 4 en 5. **

2. Kan ik als verhuurkantoor een aanvraag tot steun indienen?

Neen, enkel eigenaars van vakantiewoningen kunnen een aanvraag tot steun indienen gezien zij de exploitant/uitbater zijn. Verhuurkantoren verhuren namellijk in de naam van de eigenaar maar zij exploiteren niet. Verhuurkantoren zijn volgens de wetgeving de aangestelde of de gemachtigde en kunnen niet indienen.

3. Kan een gevolmachtigde een aanvraag tot steun indienen?

Een gevolmachtigde kan een aanvraag tot steun indienen, maar de aanvraag moet alle gegevens van de begunstigde (eigenaar of exploitant) bevatten. De handtekening is van de volmachthouder.

B. Waarvoor kan ik steun aanvragen?

1. Mag ik meerdere dossiers indienen voor dezelfde logies/logiezen of attractie(s)?

Neen, dat is niet mogelijk. Per logies of attractie kan slechts één dossier ingediend worden.

2. Past mijn investering binnen één van de vier maatregelen?

De maatregelen staan duidelijk omschreven op pagina 7 en 8 in de handleiding.

 • Gezondheidsmaatregelen:

Dit zijn investeringen die de toeristische ondernemer in staat stellen om zijn logies of attractie zo veilig mogelijk te maken voor de bezoeker en die de verspreiding van het COVID-19-virus tegengaan.

 • Ecologische duurzaamheid:

Dit zijn investeringen die inzetten op het verlagen van de vaste energiekosten van de ondernemer of die bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen en het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

 • Digitalisering:

Hierbij gaat het om investeringen die inzetten op het duurzaam herpositioneren van de onderneming op vlak van digitalisering en op het digitaal in de markt zetten van het toeristisch product.

 • Professionalisering:

Dit zijn uitgaven die betrekking hebben op de professionalisering van de onderneming.

Het is aan de indiener om in het aanvraagformulier te motiveren hoe en in welke mate de investering bijdraagt tot minstens één van deze maatregelen. De uitgaven die niet in aanmerking komen staan expliciet vermeld op pagina 7, 8 en 9 van de handleiding.

3. Ik ben van plan om mijn fietsen te vervangen door nieuwe (elektrische) fietsen. Komt dit in aanmerking voor de aanvraag?

Ja, deze investering komt in aanmerking binnen de maatregel ecologische duurzaamheid, met het oog op duurzame mobiliteit van de bezoekers en behalen van het Green key label. Fietsen mogen enkel door de toerist gebruikt worden, en dus niet voor eigen of gedeeld gebruik.


4. Past het toevoegen van extra kamers of ruimtes in een logies binnen de toegelaten investeringen?

Neen, het programma ondersteunt enkel investeringen die binnen de maatregelen vallen. Louter uitbreidingen die niet inspelen op de maatregelen komen hierin niet aan bod.

5. Kan ik steun aanvragen voor een nieuwe logiesunits?

Dit is enkel mogelijk voor logies dat werd aangemeld uiterlijk 1 maart 2021 én enkel voor de kosten die vallen onder de maatregelen.


6. Kan ik als bestaande attractie steun aanvragen voor het bouwen en/of inrichten van een nieuwe vestiging op een andere locatie?

Neen, enkel uitbreidingen op de bestaande locatie van de toeristische attractie komen in aanmerking voor zover de kosten passen binnen de maatregelen. De stimulussteun is bedoeld voor attracties met herkenbare fysieke locatie met vaste infrastructuur, niet voor nieuw te ontwikkelen attracties op een andere fysieke plaats.

7. Mijn investering betreft een uitbreiding van mijn logies of attractie, hierbij gebruik ik duurzaam bouwmateriaal. Volstaat dit om in aanmerking te komen binnen de maatregel ecologische duurzaamheid?

Neen, een loutere uitbreiding van een gebouw waarbij gebruik gemaakt wordt van duurzame materialen komt niet in aanmerking binnen de maatregel ecologische duurzaamheid. Het project moet minstens als doel hebben één van de maatregelen te realiseren.

8. Ik verbeter of breid het aanbod uit in teken van familievriendelijkheid. Past deze investering binnen de maatregelen?

Neen. Je kan wel een logiessubsidie aanvragen: https://www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidies.

C. Terugbetaling van de steun

1. Tussen welke data moeten de facturen liggen die ter verantwoording dienen van de steun?

Tussen 15/03/2020 en 1/07/2022, maar hou er wel rekening mee dat je project nog niet mag beëindigd zijn voor 31/03/2021.


2. Ik heb werken uitgevoerd vóór 15/3/2020 (enkel een voorschot is betaald). Komen deze investeringen in aanmerking voor het stimulus programma?

De uitgaven waarvoor steun aangevraagd kan worden moeten betrekking hebben op één of meerdere van de maatregelengezondheidsmaatregelen, ecologische duurzaamheid, digitalisering en professionalisering.
Uitgaven gemaakt vanaf 15 maart 2020 komen in aanmerking voor betoelaging, op voorwaarde dat het project nog niet beëindigd is op 31 maart 2021. Projecten die beëindigd zijn (en al dan niet volledig betaald zijn) komen niet in aanmerking.

Indien de uitgaven deel uitmaken van een totaalproject dat meerdere projectonderdelen omvat en dat nog niet beëindigd werd op 31 maart 2021 kan wel een aanvraag voor stimulussteun ingediend worden. De uitgaven moeten wel dateren van na 15 maart 2020.

3. Moet ik mijn investeringen kunnen onderbouwen met offertes?

Neen, de raming van de kosten dient bij het indienen van de aanvraag niet te worden onderbouwd met offertes. Let wel: na de eventuele toekenning van de steun en na de realisatieperiode zal Toerisme Vlaanderen via een statistisch relevante steekproef nagaan:

• of het project volledig gerealiseerd werd zoals in de aanvraag was geformuleerd;

• of de werkelijke uitgaven passen binnen de opgesomde maatregelen;

• of de werkelijke uitgaven de totaal toegekende steun kunnen verantwoorden;

• of er geen financiering is ontvangen via andere steunmaatregelen voor uitgaven die zijn uitgevoerd in het kader van deze oproep.

Als Toerisme Vlaanderen bij deze controle vaststelt dat de voorwaarden niet werden nageleefd, kan dit de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de toegekende steun tot gevolg hebben.

Tip: Hou de facturen van de betoelaagde investeringen goed bij tot in 2026.

4. Wat gebeurt er als effectief geïnvesteerde bedrag afwijkt van het bedrag dat ik geraamd heb bij het indienen van de aanvraag? Gezien de korte termijn om een aanvraag in te dienen is het opvragen van verschillende offertes moeilijk haalbaar.

Het is belangrijk is dat de raming van de investeringen zo dicht mogelijk aanleunt bij de effectieve kost van de investeringen. Te ruim ramen kan gevolgen hebben bij de controle. Als Toerisme Vlaanderen vaststelt bij deze controle (via steekproef) dat de werkelijke uitgaven de toegekende steun niet kunnen verantwoorden dan kan dit de (gedeeltelijke) terugvordering van de steun tot gevolg hebben.

5. Wat gebeurt er als de steun die ik heb aangevraagd voor mijn investeringen goedgekeurd wordt, maar ik na toekenning van de steun beslis om de investeringen - gezien de blijvende onzekere toestand - toch niet uit te voeren?

We raden af om een aanvraag in te dienen als de mogelijkheid bestaat dat deze steun later geweigerd zal worden. Het indienen van een aanvraag staat gelijk aan een engagement om de investeringen waarvoor steun wordt aangevraagd, effectief uit te voeren. De steun moet er net voor zorgen dat de geplande investeringen toch kunnen doorgaan. We rekenen ook op je solidariteit met de andere ondernemingen die steun aanvragen, gezien de geweigerde steun achteraf niet meer kan worden toegekend aan een andere ondernemer.


Deze informatie is informerend en doet geen enkele uitspraak over een beoordeling in verband met de gestelde vraag, noch verbindt het Toerisme Vlaanderen tot de toekenning van steun. In de handleiding vind je alle informatie over de procedure bij het indienen van een steunaanvraag.