Veelgestelde vragen over de erkenningen

Jouw contactpersoon

Heb je nog vragen over de erkenning als Toerisme voor Allen verblijf? Neem hieronder een kijkje.

Je hebt nog geen erkenning als Toerisme voor Allen verblijf

Kan ik voor mijn verblijf een erkenning als 'Toerisme voor Allen-verblijf' aanvragen, en zo ja, hoe moet ik de aanvraag indienen?

De logies, hostels en vakantiecentra moeten zich eerst aanmelden onder het logiesdecreet. Nadien kunnen ze complementair een TvA-erkenning aanvragen.

Zowel bestaande als nieuw opgerichte verblijven die nog geen erkenningsaanvraag hebben ingediend, kunnen een erkenning aanvragen. Om de aanvraag in te dienen, gebruik je het aanvraagformulier voor de erkenning. Dat vul je in en stuur je aangetekend op naar Toerisme Vlaanderen. Het formulier kan je hier downloaden.

Ik wil starten met de uitbating van een nieuw verblijf. Kan ik een erkenning krijgen zolang ik nog werken aan het uitvoeren ben?

Voor nieuwbouwprojecten (of grondige verbouwingen om een nieuw verblijf te kunnen openen) kan er een principiële erkenning worden afgeleverd. Je bezorgt Toerisme Vlaanderen alle nodige formulieren om in orde te zijn voor de erkenning. In afwachting van een positief brandveiligheidattest dien je een advies van de brandweer in, dat opgemaakt werd op basis van de bouwplannen.

Wanneer het verblijf geopend wordt, kan de principiële erkenning worden omgezet in een definitieve erkenning, mits er een positief brandveiligheidattest wordt afgeleverd.

Moet ik een erkenning aanvragen per huis of per domein?

Bij voorkeur wordt per huis of entiteit één erkenning afgeleverd. Een entiteit is een verblijfseenheid die apart kan verhuurd worden en over een aparte keuken beschikt.

Op aanvraag van de verantwoordelijke uitbater kan er één erkenning worden afgeleverd voor meerdere entiteiten samen. Dit kan enkel op voorwaarde dat de entiteiten eenzelfde jeugdlabel hebben. Dit heeft echter wel nadelen voor de promotie van het verblijf: daarin wordt het verblijf als één verblijf voorgesteld waardoor de verschillende entiteiten niet zichtbaar en dus niet meer zo goed vindbaar zijn.

Kan ik een erkenning krijgen als ik niet hoofdzakelijk aan jongeren verhuur?

Ja, ook verblijven voor volwassenen, die een sociaal-toeristische werking uitoefenen en voldoen aan alle doelstellingen van het decreet Toerisme voor Allen, kunnen een erkenning als 'Toerisme voor Allen-verblijf' bekomen.

Kan ik een erkenning krijgen voor een tentenkamp?

Neen, indien er geen vast verblijf is en er niet in een gebouw kan overnacht worden, kan er geen erkenning Toerisme voor Allen afgeleverd worden.

Er bestaan drie modellen, maar jullie vragen Model 595 of Model 596-2. Welk model moet ik dan indienen?

Afhankelijk van de reden, wordt een verschillend model van uittreksel afgeleverd. Model 595 is het basismodel en Model 596-2 is het model bestemd voor het uitoefenen van ‘een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt’. 

Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt, zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren. Afhankelijk van de reden, wordt een verschillend model van uittreksel afgeleverd.

Mag er een kopie ingediend worden van het model van uittreksel, of moet het een origineel, door de gemeente afgeleverd exemplaar zijn?

Een kopie indienen van het attest van het model mag, op voorwaarde dat het originele exemplaar maximum drie maanden eerder werd afgeleverd.

Moet het model van uittreksel na een bepaalde tijd hernieuwd worden?

Neen. Enkel wanneer er een nieuwe verantwoordelijke is voor het verblijf, moet er een nieuw model van uittreksel worden ingediend.

Hoe vraag ik een brandveiligheidsattest aan?

Het attest moet je met een aangetekend schrijven aanvragen bij de burgemeester van de gemeente waar je verblijf gelegen is. Na je aanvraag volgt een brandveiligheidsinspectie van het verblijf door (de commandant van) de bevoegde brandweerdienst. Op basis van het advies van de brandweer, zal de burgemeester een brandveiligheidsattest toekennen of weigeren, en dit binnen de drie maanden na je aanvraag. Een standaardbrief om het brandveiligheidsattest aan te vragen bij de burgemeester kan je hier downloaden. De burgemeester bezorgt de toekenning of de weigering van het attest via aangetekend schrijven. Het vastgelegde model van toekenning of weigering van attest kan je hier downloaden. Een positief brandveiligheidsattest, verwijzend naar bijlage 1 van de brandveiligheidsnormen onder het Logiesdecreet, kan aanvaard worden voor de erkenning Toerisme voor Allen. Sommige steden, gemeenten of brandweerzones beschikken over een specifiek e-loket waar je deze aanvraag moet indienen. Dit vraag je best even na bij de brandpreventiedienst van je regio of via je gemeente.

Aan welke brandveiligheidsnormen moet ik voldoen?

De brandveiligheidsnormen waaraan je verblijf (voor type A, type B en type C) moet voldoen, staan beschreven in de uitvoeringsbesluiten van het decreet 'Toerisme voor Allen'. Voor een erkenning als een verblijfcentrum Toerisme voor Allen, moeten deze normen nageleefd worden en moet er op basis daarvan een attest brandveiligheid worden afgeleverd door de burgemeester van je gemeente.

Voor hostels en volwassenenverblijven, vind je via deze pagina een model van aanvraagformulier. Vul het in en verstuur het aangetekend of via een andere manier tegen ontvangstbewijs.

Hoe kan ik een afwijking aanvragen bij de technische commissie brandveiligheid?

De minister kan op vraag van de erkenningsaanvrager, na gemotiveerd advies van de technische commissie brandveiligheid, afwijkingen toestaan op de verplichte brandveiligheidsnormen voor Toerisme voor Allen-verblijven. Een standaardbrief/modelformulier kan je vinden op de website voor Afwijkingen op de basisnormen | Civiele Veiligheid.

Mag er een kopie ingediend worden van het brandveiligheidsattest of moet het een origineel attest zijn?

 Zowel het origineel als een kopie van het brandveiligheidsattest worden aanvaard.

Je hebt al een erkenning als Toerisme voor Allen verblijf

Hoe lang is mijn erkenning als 'Toerisme voor Allen-verblijf' geldig?

De geldigheidstermijn van een erkenning is in principe onbepaald. Een intrekking of schorsing van de erkenning is wel mogelijk indien blijkt dat je verblijf niet langer voldoet aan de doelstellingen en/of de criteria van het decreet 'Toerisme voor Allen.

Hoe lang is het toegekende jeugdlabel (A, B of C of hostel) geldig?

Het label jeugdtoerisme is eveneens voor onbepaalde duur geldig, zolang er blijvend wordt voldaan aan alle classificatienormen en de bepalingen van het decreet en de uitvoeringsbesluiten. Toerisme Vlaanderen voorziet wel een driejaarlijkse herinspectie van het verblijf en een jaarlijkse controle van de overnachtingsstatistieken.

Hoe lang blijft het brandveiligheidsattest geldig?

Het brandveiligheidsattest vervalt 5 jaar na de toekenning van het attest. Hou er dus rekening mee dat je ten minste drie maanden voor het verval een aanvraag voor een nieuw attest bij de burgemeester moet indienen.

Kan ik nog veranderen van label? Bijvoorbeeld een verandering van een jeugdverblijf type B naar een jeugdverblijf type C?

Veranderen van label is mogelijk. Deze wijziging kan enkel vastgesteld worden door een inspecteur van Toerisme Vlaanderen. Je hoeft enkel Toerisme Vlaanderen op de hoogte van de wijzigingen in het verblijf, zodat er een herinspectie kan gebeuren.

Ben ik verplicht om een overnachtingsaanbod vrij te houden voor personen met een laag inkomen?

Ja, wie een erkenning als 'Toerisme voor Allen-verblijf' heeft, is verplicht om een overnachtingsaanbod voor te behouden voor personen met een laag inkomen. De verplichting is echter niet van toepassing voor jeugdverblijfcentra van het type A.

Ben ik verplicht om overnachtingsstatistieken bij te houden als mijn verblijf een erkenning Toerisme voor Allen heeft?

Ja, het aanleveren van statistische gegevens (zoals het aantal overnachtingen, het bereikte doelpubliek, …) is een vereiste voor het behalen en behouden van de erkenning als 'Toerisme voor Allen-verblijf'. Je kan de overnachtingsgegevens via een formulier invullen (formulier jeugdverblijf (xls) of formulier vakantiecentrum voor volwassenen (doc)), en dit maandelijks doorsturen of faxen naar Toerisme Vlaanderen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid voor de jeugdverblijven om alle overnachtingsgegevens digitaal bij te houden via de website www.jeugdverblijven.be. Via het Centrum voor Jeugdtoerisme kregen alle uitbaters van erkende jeugdverblijven een gebruikersnaam (login) en wachtwoord voor de beheerspagina. Op deze pagina kan je de gegevens van je verblijf aanpassen, een bezettingskalender bijhouden, reserveringen ontvangen en natuurlijk de overnachtingsgegevens bijhouden. Het grote voordeel is wel dat de overnachtingsgegevens die je via deze website bijhoudt, maandelijks automatisch worden doorgestuurd naar Toerisme Vlaanderen en naar ADSEI (het vroegere NIS).

Moet ik overnachtingsstatistieken bijhouden wanneer mijn verblijf aangesloten is bij de CJT-boekingscentrale?

Neen, wanneer je verblijf het hele jaar door is aangesloten bij de CJT-boekingscentrale, dan zorgt het CJT voor het bijhouden en doorsturen van de gegevens naar Toerisme Vlaanderen en het ADSEI (het vroegere NIS). Indien het CJT slechts voor een beperkte periode in het jaar instaat voor de boekingen, moet je zelf overnachtingsgegevens doorsturen voor de overige maanden.

Waar kan ik nog bijkomende invulformulieren vinden voor het invullen van de overnachtingsstatistieken?

Je kan de formulieren die je toegestuurd kreeg zelf kopiëren ofwel meer bijkomende formulieren opvragen bij Toerisme Vlaanderen. Je kan ze ook downloaden (formulier jeugdverblijf (xls) of formulier vakantiecentrum voor volwassenen (doc)) of via de website van het CJT. Voor meer informatie over de online module voor het doorgeven van overnachtingsgegevens kan je terecht bij ondersteuning@cjt.be of op het nummer 09 210 57 75.

Moet ik de overnachtingsgegevens elke maand doorsturen?

Ja, tenzij je enkel verhuurt in de zomermaanden. Dan mag je de formulieren voor juli en augustus samen indienen in september.

Moet ik de overnachtingsgegevens bijhouden per domein of per huis?

Bij voorkeur dien je de overnachtingsgegevens in per erkend verblijf. Indien meerdere erkende verblijven op hetzelfde domein liggen én hetzelfde jeugdlabel dragen, mag je hun gegevens samenvoegen voor het indienen van de overnachtingsstatistieken.