Het sociaal en fiscaal statuut van gidsen en reisleiders

Onderzoek

Kwalitatieve gidsen en reisleiders moeten in goede arbeidsomstandigheden kunnen werken. Hier wringt vaak het schoentje. Er heerst bij gidsen en reisleiders en bij hun opdrachtgevers vaak onduidelijkheid over welk sociaal statuut men kan of mag aannemen en over de rechten en plichten van beide partijen. Het sociaal statuut dat de gids of reisleider aanneemt(vrijwilligersstatuut, werknemersstatuut, statuut van zelfstandige in hoofd- of bijberoep) strookt niet altijd met de reële arbeidsomstandigheden. Ook over het fiscale statuut leven er heel wat vragen en onduidelijkheden. De Universiteit Antwerpen kreeg de opdracht deze problematiek te onderzoeken en aanbevelingen en beleidsopties te formuleren.

Sociaal statuut

Het sociaal rechterlijk luik van dit onderzoek tracht meer duidelijkheid te brengen over de regelgeving waaraan de gids en de reisleider zich momenteel moeten houden. Anderzijds schuift het enkele denkpistes naar voren die kunnen leiden tot een sociaal statuut voor gidsen en reisleiders dat (meer) aangepast is aan hun activiteit.

Volgende onderzoeksvragen werden uitgediept:

  1. Omschrijving van de doelgroepen van het onderzoek, namelijk gidsen en reisleiders.
  2. Onderzoek naar de aard en de draagwijdte van de Vlaamse bevoegdheid m.b.t. toerisme.
  3. Het opmaken van een status questionis en een overzicht van de mogelijke sociale statuten.
  4. Analyse van de reeds door de Vlaamse overheden uitgewerkte voorstellen voor een aangepast statuut.
  5. De uitwerking van voorstellen en strategieën aan de Vlaamse overheid over de rechtspositie van de gidsen en reisleiders op korte en op lange termijn.

Fiscaal statuut

In het kader van het sociale onderzoeksluik organiseerde Toerisme Vlaanderen een bevraging bij al haar erkende gidsen. Je kan de resultaten van deze bevraging hier downloaden.

Uit de resultaten bleek dat de gidsen vaak niet correct geïnformeerd waren over de fiscale wetgeving. Daarop werd beslist om het lopende onderzoek uit te breiden met een fiscaal luik dat volgende onderzoeksvragen behelsde:

  1. Onderzoek naar de toepasselijke regimes op het vlak van de inkomstenbelastingen (in het bijzonder de personenbelasting) in functie van het mogelijk sociaalrechtelijk statuut van de gids en/of reisleider.
  2. Analyse van een aantal juridische knelpunten op het vlak van de B.T.W., met name op het vlak van i) belastingplicht, ii) mogelijke vrijstellingen, iii) bijzondere regimes (kleine onderneming) en iv) administratieve verplichtingen.
  3. Analyse van de juridische knelpunten op het vlak van lokale en regionale belastingen.

Publicatie

De resultaten van dit onderzoek werden in boekvorm gepubliceerd. Dit boek is nuttig voor iedereen die werkzaam is als gids of reisleider of met hen werkt. De geïnteresseerde lezer vindt er, naast beleidsaanbevelingen, algemene informatie over de verschillende mogelijke statuten van gidsen en reisleiders. De voorgestelde beleidsopties in deze studie hebben betrekking op verschillende aspecten: een betere informatieverstrekking voor de doelgroep, het maken van afspraken met overheidsinstellingen en administraties over de interpretatie van bepaalde wetgeving en het stimuleren van duurzame kwaliteit. Ook voorstellen over de rechtspositieregeling van de gids en de reisleider komen aan bod.

Deze publicatie biedt echter geen antwoord op de heel specifieke en persoonlijke vragen waar sommige opdrachtgevers en gidsen en reisleiders mee worstelen. Zoals de onderzoekers ook aangeven, is het geven van advies op maat alleszins een uitdaging voor de toekomst.

Je kan deze publicatie aanvragen tegen 15 euro/stuk www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/statuut-gidsen-en-reisleiders