Eerste duurzaamheidsrapport WK wielrennen 2021 als blauwdruk voor de toekomst

30 november 2021
Brussel

Jouw contactpersoon

Op dinsdag 30 november presenteren de UCI Road World Championships, Deloitte en Vlaanderen het duurzaamheidsrapport van het WK wielrennen 2021. Het is de eerste keer dat de duurzaamheid van een WK wielrennen in kaart gebracht werd. Deze nulmeting is ook meteen de maatstaf voor toekomstige (wieler)evenementen in binnen- en buitenland. Het rapport focust op de geleverde inspanningen op vlak van milieu- en sociale impact en goed bestuur. Dankzij die inspanningen werd de CO2-emissie tijdens het evenement met 52% verminderd.

Vandaag presenteren de UCI Road World Championships, Deloitte en Vlaanderen het UCI Road World Championships 2021 duurzaamheidsrapport. In het verslag wordt de duurzaamheid van het WK wielrennen 2021 geanalyseerd op basis van 3 dimensies: milieu- en sociale impact en goed bestuur (ESG-criteria). De 3 dimensies houden rekening met 14 duurzaamheidsthema’s van de Sustainability Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Uit het rapport blijkt dat er belangrijke inspanningen werden geleverd om de impact op het milieu te verminderen, het wielerevenement inclusiever te maken en de transparantie van activiteiten te verbeteren. Naast een analyse biedt het duurzaamheidsrapport ook een 60-tal concrete actiepunten, verdeeld over de 14 thema’s van de VN, zodat ook toekomstige wielerevenementen duurzamer kunnen plaatsvinden.

 

ESG-Framework

Het is de eerste keer dat de duurzaamheid van een WK wielrennen op zo’n manier in kaart gebracht wordt en kan dienen als blauwdruk voor de organisatie van toekomstige (wieler)evenementen. Naast een leidraad voor de organisatie kan het ook inspiratie bieden voor andere eventorganisatoren. De overkoepelende benadering werd ontwikkelend door Deloitte, die werkte aan een koolstofberekeningstool waarbij emissies in 3 categorieën worden ingedeeld:

  1. directe broeikasgasemissies (brandstofverbruik eigen voertuigen, generatoren en koelmiddelen voor airconditioning)
  2. indirecte broeikasgasemissies van aangekochte elektriciteit, warmte en stoom
  3. andere indirecte broeikasgasemissies (brandstof van voertuigen van derden, (afval)water, afval, hotelovernachtingen, ...)

De CO2-emissies van de eerste 2 categorieën werden tijdens het WK van 2021 teruggebracht van 139,6 ton tot 67,6 ton. De derde categorie vertegenwoordigt echter 97% van de totale uitstoot, en het is de categorie waarover de UCI de minste controle heeft, maar waar het rapport wel aanbevelingen voor inspanningen geeft.

 

"We zijn er trots op dat we tijdens de wedstrijden van 2021 in Vlaanderen voor het eerst in de wielergeschiedenis gegevens konden verzamelen voor het ESG-framework, waardoor we nu een nulmeting hebben voor toekomstige duurzaamheidsbenchmarks van wielerevenementen. We zijn ervan overtuigd dat dit duurzaamheidsrapport een eerste stap is in het maken van groenere en meer inclusieve keuzes voor de toekomst. Dit eerste rapport zal de toetssteen zijn om die toekomst te bouwen," zegt Piet Vandendriessche, CEO Deloitte België. 

Geleverde inspanningen

Energie

  • 90% van de verbruikte elektriciteit was afkomstig van het vaste netwerk, met slechts 10% afkomstig van biodieselgeneratoren;
  • 95% van de opgewekte elektriciteit was afkomstig van groene bronnen (zon en wind);
  • 34 elektrische en hybride auto's werden gebruikt tijdens het evenement.

 

Waterverbruik

Door het gebruik van 162 vacuümtoiletten werd ongeveer 350.000 liter water bespaard.

 

Afval

Tijdens het WK wielrennen 2021 werd 24,7 ton afval ingezameld, het equivalent van het jaarlijkse gemiddelde van 50 gezinnen in Vlaanderen. Dat is relatief laag dankzij het gebruik van +200.000 herbruikbare bekers en sensibilisatie van de wielerfans door 2.240 vrijwilligers. 29% van het totale afval van het evenement werd gerecycleerd.

 

Mobiliteit

Met behulp van een mobiliteitsexpert werden de plaatselijke bevolking, fans, cateringpartners en andere belanghebbenden aangemoedigd om milieuvriendelijke keuzes te maken. Het mobiliteitsplan informeerde de plaatselijke bevolking over parkeren, openbaar vervoer, omleidingen, routes voor fans, … De milieuvriendelijke keuzes (openbaar vervoer, wandel- en fietsroutes) werden gepromoot via communicatiecampagnes. Tijdens beide eventweekends noteerde de NMBS 62 440 extra treinreizigers.

 

Inclusiviteit

Met behulp van een specifiek programma werd er toegezien op de toegankelijkheid en inclusiviteit van het evenement, door meer faciliteiten te bieden voor mensen met een beperking. Zo waren er meer aangepaste toiletten, informatiepunten, assistent-stewards en speciale platforms, gebarentaal en gidsen voor slechtzienden. In totaal maakten 81 mensen met speciale toegankelijkheidsbehoeften gebruik van die diensten. Ook de G-Sports Race voor mensen met een beperking werd voor de 2e keer in de geschiedenis opgenomen in het WK wielrennen, met 27 deelnemers aan de start.

Verder waren er samenwerkingen met kwetsbare en ondervertegenwoordigde groepen zoals vluchtelingen, mensen met een beperking en kansarme jongeren. Er werden ook campagnes opgezet in samenwerking met 2 NGO's die zich inzetten voor LGTBQ+-rechten.

 

Degelijk bestuur

Verschillende maatregelen werden genomen om een correcte monitoring van de wedstrijden te garanderen, van naleving van de wielerregels, tot doping of het gebruik van fraudemechanismen. Tijdens de wedstrijden werden meer dan 60 tests uitgevoerd om na te gaan of de controles volgens de procedure verliepen en er werd jury- en video-assistentie ingevoerd.

Er was ook aandacht voor transparante procedures voor de selectie van leveranciers, transparante interne organisatiestructuur en transparantie van de begroting. Voor toekomstige evenementen kan de Code van Goed Bestuur van de Vlaamse Sportfederatie als inspiratiebron dienen voor verdere verbeteringen.

 

En hoe zit het met die toekomst?

Uiteraard kan het nog beter. Per thema werden er aanbevelingen gedaan voor toekomstige evenementen, zoals meer inzetten op recyclage achteraf, gebruik van gerecycleerde materialen, de ontwikkeling van speciale openbaarvervoertickets, ambitieuzer zijn bij het aantrekken van vrouwelijke deelnemers, invoeren van genderneutrale toiletten en zoveel meer.

 

"Binnen de categorieën waarop de organisatie een directe impact heeft, zijn de verdere elektrificatie van het wagenpark en het verbeterde gebruik van de elektrische netwerken van de steden om het gebruik van generatoren te verminderen, van cruciaal belang. Voor de verdere vermindering van de uitstoot in de derde categorie worden het verzamelen van gegevens over de mobiliteit van toeschouwers, de selectie van hotels die duurzame inspanningen leveren, het promoten van reizen per spoor in plaats van per vliegtuig of auto voor de teams en de pers, en het aanmoedigen van meer vegetarische catering aanbevolen," zegt Eline Brugman, Director Climate & Energy bij Deloitte. 

Het wereldkampioenschap wielrennen was een samenwerking tussen de Vlaamse overheid (via EVENTFLANDERS), de deelnemende steden en de provincie Vlaams-Brabant.EVENTFLANDERS werkt in de schoot van Toerisme Vlaanderen maar is een samenwerking van Toerisme Vlaanderen, het departement Buitenlandse Zaken, het departement Cultuur, Jeugd en Media en Sport Vlaanderen.


Finish WK wielrennen

Download het rapport

Duurzaamheidsrapport WK Wielrennen 2021