Nieuwe bewonersstudie Scheldeland bevestigt steun voor toerisme

18 juni 2021
Scheldeland

Jouw contactpersoon

67% van de bewoners van Scheldeland steunt het toerisme in zijn of haar streek. Dat blijkt uit een nieuwe bewonersstudie die Toerisme Vlaanderen uitvoerde in april 2021. De studie is een vervolg op het eerste bewonersonderzoek in Scheldeland dat eind 2020 startte en bevestigt ook de eerder gemaakte conclusies.

Tussen november 2020 en april 2021 organiseerde Toerisme Vlaanderen in samenwerking met KU Leuven, Toerisme Scheldeland, Rivierpark Scheldevallei en alle betrokken gemeenten een bewonersstudie in Scheldeland. Die studie polst naar de houding van bewoners tegenover toerisme in hun streek, aan de hand van verschillende thema’s. Een eerste blik op de resultaten werd in februari 2021 gedeeld, nu zijn de resultaten van het vervolgonderzoek bekend. In totaal namen 5668 inwoners van Scheldeland deel aan de (online) bevraging.

De belangrijkste resultaten:

  • 67% van de respondenten steunt het toerisme
  • 3/4 vindt dat hun regio de promotie van toerisme moet ondersteunen
  • 1/2 geeft aan dat er meer voordelen van toerisme zijn, dan nadelen
  • 44% vindt dat toeristische ontwikkelingen de levenskwaliteit verbetert
  • 1/3 zegt dat ze door toerisme meer verbonden zijn met elkaar

Net zoals bij de vorige bewonersstudie zijn erverschillenopte merkentussendediversegemeentenonderling.Bewoners vanDendermonde, Bornem en Hammesteunen toerisme op een meer constante basis. Zijbeschouwenhun streek dan ook als eentoeristische plek.Dit in tegenstelling tot Denderleeuw, Melle en Zwijndrecht: zij scoren vaker onder het gemiddelde. Over het algemeen is32% fier inwoner te zijn van zijn gemeente omwille van toerisme,al zijn er onderling wel grote verschillen. In Dendermonde, Hamme en Laarne is 50 tot 55% fier, in Denderleeuw, Zele en Melle slechts 8 tot 16%.

Inwoners van Aalst, Bornem, Dendermonde en Laarnevinden dat hun gemeente erbeteruitzien door toeristische ontwikkelingen. 70% van de inwoners van Laarne vindt dat hun toeristische infrastructuur goed onderhouden is en 48% van deAalstenaarsvindtdat er dankzij toerisme meer shopping- en ontspanningsmogelijkheden zijn in hun stad.Algemeen concluderen we dat50%van de gemeenten in Scheldeland vindtdattoerisme zorgt voor meer levendigheidin de gemeente.Maar ongeveer50%van de inwoners uitBerlare, Boom en Merelbekevindt dan weer dat er door toerisme meerverkeersproblemenzijn. InBerlareervaart27%overlastdoor toeristen.

Wanneer we deze cijfers vergelijken met de vorige studies in deVlaamse kunststeden, Rivierpark Maasvallei, Genk en Ieper zien we dat de resultaten aansluiten op het vlak van steun voor toerisme.Regio Scheldeland leunt het dichtst aan tegenMaasvallei, al zien we op gemeentelijk niveau datDendermondezelfshoger schoort dan de kunststeden.Ook wat betreft denegatieve impact van toerismeligt dat in dezelfde lijn met de andere bewonersstudies.

Deconclusie van dit vervolgonderzoek leunt dicht aan bij het vorige onderzoek,namelijk dat er steun is ten opzichte van toerisme in Scheldeland,maar dat de regioook nogoverheel watopportuniteitenengroeimogelijkhedenbeschikt. 40% van de respondenten wilbovendienmeer betrokken worden bij het toeristische beleid.

Ook bevestigt de studie opnieuw dat inwoners van gemeenten die toeristisch meer te bieden hebben (vb. Boom, Laarne, Hamme, …) positiever staan tegenover toerisme,dan inwoners van gemeenten dietoeristischminderte bieden hebben (vb.Melle, Zele, Zwijndrecht, …)


De bewonersstudie in Scheldeland is onderdeel van een grotere reeks bewonersstudies die peilen naar de steun voor toerisme in Vlaanderen. Eerdereonderzoeksregio’swaren de Vlaamse Kunststeden in 2016, 2017 en 2019. Genk,Ieper, Kruibeke en Zemst werden bevraagd in 2020, in 2021 gingen we op pad in RivierParkMaasvallei en Scheldeland.


Benieuwd naar de details van dit onderzoek?
Lees het volledige verslag.