Stadsbewoners zien toeristen nog altijd graag komen

15 januari 2020
Brussel

Jouw contactpersoon

De inwoners van de Vlaamse kunststeden Antwerpen, Gent, Brugge, Mechelen en Leuven zien bezoekers nog altijd graag naar hun stad komen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek bij bijna 6 000 inwoners in deze steden. 75% van de inwoners steunt toerisme en wil dat het belangrijk blijft in hun stad, exact evenveel als tijdens de vorige meting in 2017. Het gevoel van betrokkenheid bij toerisme groeit onder de bewoners. Maar ook de aandacht voor de negatieve impact van reizen neemt toe.

Samenwerking draagkrachtonderzoek

Onze Vlaamse kunststeden Antwerpen, Gent, Brugge, Mechelen en Leuven zijn erg populair bij binnen- en buitenlandse bezoekers. Dankzij toerisme geraken mensen verbonden met elkaar en met de plekken die ze bezoeken en hebben de bezoekers vaak een positieve (economische) impact op de bestemming. Maar de toestroom van veel bezoekers kan de leefbaarheid van een stad ook onder druk zetten. Daarom organiseerden de toeristische diensten van de 5 Vlaamse kunststeden samen met Toerisme Vlaanderen een grootschalig bewonersonderzoek. Voor de tweede maal kregen Vlamingen in deze steden vragen over de impact van toerisme op het leven in hun stad. In totaal namen bijna 6 000 volwassenen deel aan het onderzoek. 2 jaar na de allereerste grootschalige bewonersstudie kunnen we nu dus een balans opmaken van de impact van toerisme op de steden en vergelijken met de resultaten van 2017.

Inwoners Vlaamse kunststeden positief tegenover toerisme

De hoofdconclusie van deze tweede studie is vergelijkbaar met de eerste: de inwoners van de Vlaamse kunststeden staan positief tot zeer positief ten opzichte van het toerisme in hun stad. Precies driekwart van de bewoners is het toerisme in de eigen stad zeer genegen. Dit is onveranderd ten opzichte van 2017. Slechts 6% betuigt toerisme geen steun, de rest heeft een neutrale houding. Bijna 70% is van oordeel dat de voordelen van toerisme ruimschoots opwegen tegen de nadelen. Het overgrote deel van de bewoners (84%) vindt dat hun stad een toeristische bestemming moet blijven, een lichte daling ten opzichte van 2017 (87%). Ten opzichte van 2017 vinden ook meer inwoners dat hun stad mooier is geworden dankzij toerisme (van 63% naar 70%).

Meer betrokkenheid

Meer en meer worden bewoners betrokken bij nieuwe beleidskeuzes en bij de organisatie van toerisme. Dat heeft ook als gevolg dat meer en meer mensen zich betrokken voelen. De resultaten van dit onderzoek bevestigen dit. 4 op 10 bewoners vindt dat ze voldoende betrokken worden (3 op 10 in 2017). 28% wil meer betrokken worden (38% in 2017), de overige groep is niet geïnteresseerd. Door die verhoogde betrokkenheid bij het toeristisch beleid en de toegenomen media-aandacht voor toerisme kijken bewoners ook kritischer naar de impact van toerisme op de levenskwaliteit van hun stad. 1 op 6 inwoners ervaart overlast door toerisme (1 op 8 in 2017) en 27% stelt dat de leefbaarheid vermindert door toerisme (19% in 2017). Als er overlast ervaren wordt, zijn algemene drukte (18%) en verkeersproblemen (12%) de grootste boosdoeners. Achter deze cijfers zitten bovendien belangrijke verschillen tussen de steden onderling.

Evolutie groeiwens toerisme

Ook de wens naar meer of minder bezoekers in de toekomst evolueert in dezelfde richting. Bewoners willen dat hun stad een toeristische bestemming blijft, maar dit betekent niet dat ze daarom ook meer bezoekers willen. Indien bewoners nog groei wensen, is dat vooral bij de individuele verblijfsbezoekers (51% nu tegenover 60% in 2017), terwijl we bij het groepstoerisme een daling noteren.

Fiere stadsbewoners

Driekwart van de bewoners geeft aan fier te zijn op de eigen stad, dankzij toerisme. En ruim 60% is bereid om zelf inspanningen te leveren om hun stad op de toeristische kaart te houden. Dat is exact evenveel als in 2017. 4 op 10 bewoners vinden tot slot dat mensen in de stad meer met elkaar verbonden zijn door toerisme, een sterke stijging met 10 procentpunt ten opzichte van 2017.

Vlaams minister voor toerisme Zuhal Demir: “Zo zien we dat bewoners ook vinden dat het bezoeken van plekken en het ontmoeten van mensen kan bijdragen aan een warmere samenleving.”

Tot slot blijkt er een sterke relatie te bestaan tussen het steunen van toerisme in de eigen omgeving en zelf al dan niet op reis (kunnen) gaan.

Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen: “Het helpt ons te begrijpen welke positieve kracht reizen met zich meebrengt. Mensen die (kunnen) op reis gaan, steunen toerisme in hun omgeving meer dan mensen die weinig of niet gaan.”

Gebruikte methodologie

Op vraag van Toerisme Vlaanderen en de 5 diensten voor toerisme van de Vlaamse kunststeden werd door het Leuvense onderzoeksbureau iVOX een online bevraging uitgevoerd bij de bewoners van Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen. Het veldwerk gebeurde van juli tot half december 2019. Enkel bewoners die willekeurig werden uitgenodigd konden deelnemen aan het onderzoek. In het totaal werden van 5 788 inwoners antwoorden verzameld, ouder dan 18 jaar en representatief naar geslacht, opleiding, leeftijd en deelgemeente/wijk.