Verwerking van persoonsgegevens in het uitbatersportaal

Toerisme Vlaanderen informeert je hieronder over hoe het de persoonsgegevens verwerkt die worden ingevuld in het uitbatersportaal, onder meer in het nieuwe basisregister Vlaams logiesaanbod.

Privacyverklaring Uitbatersportaal

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.toerismevlaanderen.be (hierna de ‘website’). De website wordt uitgebaat door Toerisme Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te Grasmarkt 61 - 1000 Brussel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0225.944.375.

Doel van deze privacyverklaring

Toerisme Vlaanderen hecht een groot belang aan jouw privacy en een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij steeds de eisen uit de privacywetgeving, in het bijzonder de Privacywet van 1992 die vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van persoonsgegevens door Toerisme Vlaanderen, kan je steeds contact opnemen via de kanalen vermeld in deel 9 van deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Toerisme Vlaanderen verwerkt de persoonsgegevens en de gegevens van toeristische logies die in het uitbatersportaal van Toerisme Vlaanderen worden ingevuld, met name:

 • (Overkoepelende) naam van de logiesuitbating
 • Adres van het logies
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Naam van de aangestelde en/of exploitant van het logies
 • Adres van de aangestelde en/of exploitant van het logies
 • Telefoonnummer en e-mailadres van de aangestelde en/of exploitant van het logies

Als je bovenvermelde persoonsgegevens (voor zover verplicht in te vullen in het uitbatersportaal van Toerisme Vlaanderen) niet invult, kan Toerisme Vlaanderen de aanmelding of erkenningsaanvraag voor het toeristische logies niet verwerken. Het logiesdecreet verplicht deze aanmelding voor elk toeristisch logies gelegen in het Vlaamse Gewest. De mogelijkheid bestaat dat Toerisme Vlaanderen jouw persoonsgegevens opvraagt of ontvangen van een tussenpersoon ingevolge een verzoek conform artikel 11 van logiesdecreet. In dat geval verstrekken we je overeenkomstig de geldende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens de nodige inlichtingen over deze verwerking.

De volgende gegevens van toeristische logies maakt Toerisme Vlaanderen openbaar in het publiek beschikbaar basisregister Vlaams logiesaanbod:

 • de naam en het adres van het toeristische logies,
 • de contactgegevens van het toeristische logies zoals het e-mailadres, het telefoonnummer en de website (voor zover in het uitbatersportaal van Toerisme Vlaanderen ingevuld)
 • zakelijke informatie over het toeristische logies zoals de categorie en eventuele comfortclassificatie, de status (aangemeld, erkend, nog vergund), het aantal verhuureenheden en slaapplaatsen.

Bovenstaande gegevens van het toeristische logies kunnen mogelijks ook persoonsgegevens zijn.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens en gegevens van een toeristisch logies die mogelijks ook persoonsgegevens zijn, verwerkt Toerisme Vlaanderen enkel voor de volgende doeleinden:

 • de aanmelding en eventuele erkenning van het toeristische logies;
 • het informeren van toeristen over de belangrijkste kenmerken van het toeristische logies;
 • de uitvoering en handhaving van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies (het ‘logiesdecreet’) en zijn uitvoeringsbesluiten; en
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de decretale verplichtingen die op Toerisme Vlaanderen rusten op grond van het logiesdecreet en het algemeen belang dat Toerisme Vlaanderen nastreeft, namelijk het bevorderen van toerisme, toeristische recreatie en de vrijetijdsbesteding in het kader van toerisme, zoals als missie voor Toerisme Vlaanderen is gestipuleerd in artikel 4 van zijn oprichtingsdecreet van 19 maart 2004. In uitvoering van deze taak wordt Toerisme Vlaanderen belast met de uitvoering van het logiesdecreet van 5 februari 2016. Het logiesdecreet bepaalt dat elk toeristisch logies in het Vlaamse Gewest enkel dan mag worden uitgebaat voor zover het voldoet aan de voorwaarden van het decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan. Specifiek in het kader van handhaving berust Toerisme Vlaanderen op artikel 5 van het oprichtingsdecreet waarin taken inzake integrale kwaliteitszorg zijn vastgelegd. Om deze taken uit te kunnen voeren is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Aangezien het basisregister Vlaams logiesaanbod publiek aangeboden wordt op de bedrijfswebsite en het open dataportaal van Toerisme Vlaanderen, kan iedereen de (persoons)gegevens van het basisregister raadplegen.

De andere gegevens waarover Toerisme Vlaanderen eventueel beschikt - buiten de publiek beschikbare gegevens - worden niet bezorgd aan derden, tenzij je ons daar toestemming voor geeft (bijvoorbeeld voor doorgifte aan provinciale toeristische organisaties) of een wettelijke verplichting ons daartoe verplicht. In bepaalde gevallen zijn wij immers wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. De gegevens worden louter voor de doeleinden verwerkt waarvoor Toerisme Vlaanderen ze verkrijgt.

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (de ‘FOD Economie’) heeft toegang tot de (persoons)gegevens van het uitbatersportaal maar enkel om contact op te nemen in uitvoering van het Koninklijk besluit van 12 januari 2015 dat een maandelijkse statistiek van het toerisme en het hotelwezen voorschrijft. De FOD Economie zal deze (persoons)gegevens enkel voor dit doel verwerken en op zijn beurt niet aan andere administraties bezorgen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens zullen blijven bewaard in de bestanden van Toerisme Vlaanderen en in het basisregister Vlaams logiesaanbod zolang het toeristische logies wordt geëxploiteerd.

Rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je steeds het recht op:

 • een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens
 • een verzoek tot rectificatie van jouw persoonsgegevens
 • een verzoek tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • een verzoek tot de algehele verwijdering van jouw persoonsgegevens
 • een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat je verzoekt om je gegevens over te dragen naar jezelf of naar een andere organisatie waar de wet dit voorschrijft)
 • een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je bezorgen via de kanalen die worden vermeld in deel 9 van deze privacyverklaring. Als je samen met ons niet tot een oplossing komt dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens: Koning Albert II Laan 15 te 1210 Brussel (België), 02 553 20 85 en e-mail contact@toezichtcommissie.be. Voor meer informatie, surf naar de website van de Vlaamse toezichtcommissie.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Toerisme Vlaanderen doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo'n manier de bescherming van jouw rechten. Onze informatieveiligheidsconsulent en functionaris voor gegevensbescherming zorgen ervoor dat deze maatregelen regelmatig worden opgevolgd en aangepast waar nodig.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. We moedigen gebruikers daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed kunnen hebben op jou. Belangrijke wijzigingen zullen uiteraard worden meegedeeld aan gebruikers door kennisgeving via courante communicatiekanalen.

Wanneer wij van plan zijn de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, verstrekken wij via dergelijke communicatiekanalen vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

Contactgegevens Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen
Grasmarkt 61
1000 Brussel

Tel: 02 504 03 00

logies@toerismevlaanderen.be
www.toerismevlaanderen.be

Contactgegevens in verband met vragen rond privacy en gegevensbescherming

Toerisme Vlaanderen (t.a.v. Functionaris gegevensbescherming)
Grasmarkt 61
1000 Brussel

Met jouw vragen kan je terecht bij Toerisme Vlaanderen via privacy@toerismevlaanderen.be