Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen in het kader van het coronavirus

Om het herstel van de sector te ondersteunen werd het Vlaams Stimulusprogramma in het leven geroepen door de Vlaamse Regering. De steunenveloppe van dit programma bedraagt 30 miljoen euro. Op deze pagina lees je alles over de aanvraag en de procedure.

Jouw contactpersoon

Om het herstel van de sector te ondersteunen werd het Vlaams Stimulusprogramma in het leven geroepen door de Vlaamse Regering. De steunenveloppe van dit programma bedraagt 30 miljoen euro. Het doel van dit programma is om toeristische ondernemingen (met focus op toeristische logies en attracties) te helpen bij de heropstart. Concreet wordt er wat meer ademruimte gegeven aan de toeristische sector om broodnodige investeringen te doen om de concurrentiepositie op peil te houden en zo opnieuw succesvol te kunnen starten. De oproep werd gelanceerd op 1 maart 2021 en afgesloten op 31 maart 2021.

Bij ministerieel besluit van 28 oktober 2022 werd beslist dat de uiterlijke realisatietermijn voor de projecten binnen het Stimulus programma uitgesteld wordt tot 31 augustus 2023.
 Let wel: deze extra verlenging kan enkel aangevraagd worden door projecten die reeds een uitstel toegekend kregen tot 31 december 2022!
 
Wil je een extra uitstel aanvragen? Stuur dan uiterlijk op 31 december 2022 een gemotiveerde verzoek via mail naar stimulus@toerismevlaanderen.be.

De aanvraag voor steun, van indiening aanvraag tot beoordeling.

  • Er werden in totaal 845 aanvragen ingediend.
  • De aanvragen werden eerst afgetoetst aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.
  • De ontvankelijke aanvragen werden vervolgens beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria en op een totaal van 70 punten. Hierbij werden de projecten beoordeeld in welke mate zij bedragen tot een of meerdere van de maatregelen en doelstellingen van dit programma, welke meerwaarde ze hebben voor Reizen naar Morgenen ze kregen een score op financiële draagkracht en haalbaarheid van het project. Vervolgens werden de projecten gerangschikt volgens de behaalde totaalscore.

Er werd afgetoetst welk aandeel van de steunaanvragen voorgesteld voor betoelaging ingedeeld zijn in de categorieën A en B. Minstens 20% van het totale gereserveerde steunbudget is voorbehouden voor de steunaanvragen van categorie A en minstens 50% wordt voorbehouden voor categorie B. In de rangschikking van de aanvragen die voor steun in aanmerking komen gaat 7.767.106 euro of 25,6% naar categorie A en de rest naar categorie B.

Het totale gereserveerde steunbudget is evenwel ontoereikend om alle ontvankelijke steunaanvragers te financieren. Bijgevolg wordt voorrang gegeven aan de steunaanvragers die voor hun toeristische attractie, toeristisch logies, hostel of jeugdverblijf zelfstandig zijn in hoofdberoep of waarvan de uitbating van een toeristische attractie, toeristisch logies, hostel of jeugdverblijf hun hoofdactiviteit vormt.

Finaal komen 272 steunaanvragers volgens de rangschikking voor een totaal bedrag van 30 miljoen euro aan steun in aanmerking.

Kennisgeving steun

Toerisme Vlaanderen brengt elke aanvrager door middel van een kennisgeving op de hoogte van de toekenning of de weigering van de steun. Deze brief wordt aan alle aanvragers digitaal verstuurd.

Toekenning steun

In totaal werden 272aantal aanvragen goedgekeurd. Deze aanvragers krijgen een kennisgevingsbrief toegestuurd met het bedrag van de toegekende steun. De steun wordt toegekend met als uiterste realisatiedatum 1 juli 2022.

Raadpleeg hier de volledige lijst van de 272 goedgekeurde aanvragers.

De volgende voorwaarden zijn aan deze steun verbonden:

Voor Toeristische attracties:

Vanaf januari 2022 dien je op maand- of jaarbasis je bezoekerscijfers via de bezoekersbarometer van Toerisme Vlaanderen door te geven. Alle informatie hierover vind je op onze website in dit artikel.

Voor logiezen:

Vanaf 2022 dien je bij de aangifte aan de FOD Economie toe te stemmen en dus aan te vinken dat je gegevens gedeeld mogen worden met de logiesbarometer.

Weigering steun

De niet-ontvankelijke aanvragen en de projecten die niet hoog genoeg eindigden in de rangschikking krijgen een kennisgeving toegestuurd. Bij weigering steun omwille van niet-ontvankelijkheid worden de redenen waarom de steun niet wordt toegekend in de kennisgeving vermeld. De projecten die niet hoog genoeg eindigden in de ranking krijgen de mogelijkheid om bij de provincie of kunststad steun te krijgen.

 

Provincies en kunststeden voor bijkomend budget

Werd je steunaanvraag niet geselecteerd omdat je niet hoog genoeg eindigde in de ranking? Dan kom je eventueel in aanmerking voor het bijkomend budget dat de provincie en de kunststeden binnen het Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen voorziet.Toerisme Vlaanderen maakt de dossiers automatisch over aan de provincie en de stad voor verdere behandeling. Je hoeft hiervoor dus zelf niets te doen.

Na uitputting van het steunbudget van 30 miljoen euro, voorzien de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg alsook de kunststeden Brugge en Gent bijkomend budget voor de ontvankelijke steunaanvragen van projecten op hun grondgebied die na beoordeling niet geselecteerd werden. De specifieke modaliteiten van de provincies en kunststeden voor de verdeling van dit extra budget kan je terugvinden via:

- West-Vlaanderen
- Oost-Vlaanderen
- Antwerpen
- Limburg
- Brugge
- Gent

 

Uitbetaling en terugbetaling steun

Bij toekenning van de steun wordt in de kennisgeving het steunbedrag en het terugbetalingsschema vermeld.
Toerisme Vlaanderen betaalt de steun in één schijf uit binnen de 30 dagen na kennisgeving van de beslissing aan de steunaanvrager.

Krijg je steun toegekend en is het bankrekeningnummer in de kennisgevingsbrief niet correct, stuur dan onmiddellijk het juiste rekeningnummer per mail naar stimulus@toerismevlaanderen.be.

Als begunstigde betaal je aan Toerisme Vlaanderen het terug te betalen deel, m.n. de toegekende renteloze lening, terug vanaf 2024. Dit gebeurt volgens een terugbetalingsplan.

Jaar terugbetaling:

3de kwartaal

Percentage terugbetaling van de toegekende renteloze lening

2024

30%

2025

30%

2026

40%

! BELANGRIJK !

De hierboven vermelde bedragen moeten gestort worden op rekeningnummer
BE03 3751 1172 5184 van Toerisme Vlaanderen met vermelding van het dossiernummer STIM-XXXX (dit dossiernummer staat vermeld in de kennisgevingsbrief).

 

Controle steun

Na toekenning van de steun en na de realisatieperiode zal Toerisme Vlaanderen via een statistisch relevante steekproef nagaan:

  • Of het project volledig gerealiseerd werd zoals in de aanvraag was geformuleerd;
  • Of de werkelijke uitgaven passen binnen de opgesomde maatregelen;
  • Of de werkelijke uitgaven de totaal toegekende steun kunnen verantwoorden;
  • Of er geen financiering is ontvangen via andere steunmaatregelen voor uitgaven die zijn uitgevoerd in het kader van deze oproep.

Als Toerisme Vlaanderen bij deze controle vaststelt dat de voorwaarden niet werden nageleefd, kan dit de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de toegekende steun tot gevolg hebben.

TIP: Hou de facturen van de betoelaagde investeringen goed bij tot in 2026.

Beroep indienen

Werd jouw aanvraag niet geselecteerd en kan je je niet in de beslissing tot weigering van steun vinden, dan is er de mogelijk om een beroep in te dienen bij de Raad van State. Volg hierbij de indieningswijze en -termijnen van deze beroepsmogelijkheid:

Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van de bestreden beslissing en bevat het opschrift 'verzoekschrift tot nietigverklaring' (als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat); de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in voorkomend geval, de gekozen woonplaats; het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen; de naam en het adres van de verwerende partij.

De termijn voor het indienen van een beroep bij de Raad van State bedraagt 60 dagen vanaf de datum van kennisgeving. Op hetzelfde ogenblik als je het verzoekschrift indient, stuur je een kopie daarvan ter informatie aan Toerisme Vlaanderen. Je mag je hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat. Het verzoekschrift moet je, ofwel per post aangetekend versturen naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel indienen via de elektronische procedure. Voor meer informatie, zie http://www.raadvst-consetat.be/ , doorklikken naar 'procedure' (> 'bestuursrechtspraak') of ‘e-procedure’.

In toepassing van artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan de aanvrager tegen deze beslissing een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State indienen.

CONTACT

Zijn er vragen of onduidelijkheden?

Contacteer ons dan via e-mail op stimulus@toerismevlaanderen.be

Liever bellen? Dat kan op het nummer 02 504 04 44

Bij contact vermeld steeds je dossiernummer (STIM-XXXX)