Vlaams Stimulusprogramma

Om het herstel na de coronacrisis van de toeristische sector te ondersteunen riep de Vlaamse Regering het Vlaams Stimulusprogramma in het leven. De steunenveloppe van dit programma bedraagt 30 miljoen euro.
 bezoekers musea mondmasker

Jouw contactpersoon

Het Vlaams Stimulusprogramma wil toeristische ondernemingen (met focus op toeristische logies en attracties) helpen bij de heropstart na de coronacrisis. Zo krijgt de toeristische sector wat meer ademruimte om broodnodige investeringen te doen om de concurrentiepositie op peil te houden en opnieuw succesvol te kunnen starten. De oproep werd gelanceerd op 1 maart 2021 en afgesloten op 31 maart 2021.

De oproep in het kort

  • Er werden 845 aanvragen ingediend. 
  • De aanvragen werden eerst afgetoetst aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.
  • De ontvankelijke aanvragen werden vervolgens beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria en op een totaal van 70 punten. Daarbij werden de projecten beoordeeld in welke mate zij bijdragen tot een of meerdere maatregelen en doelstellingen van dit programma, welke meerwaarde ze hebben voor Reizen naar Morgenen kregen ze een score op financiële draagkracht en haalbaarheid van het project. Vervolgens werden de projecten gerangschikt volgens de behaalde totaalscore.
  • In totaal werden 272 aanvragen goedgekeurdZij komen in aanmerking voor een totaal bedrag van 30 miljoen euro aan steun.
Vlaams Stimulusprogramma: overzicht toegekende steun

Terugbetaling van de steun

Als begunstigde betaal je aan Toerisme Vlaanderen het terug te betalen deel, m.n. de toegekende renteloze lening, terug vanaf 2024. Dat gebeurt volgens een terugbetalingsplan.

Jaar terugbetaling (3e kwartaal)Percentage terugbetaling van de toegekende renteloze lening
202430%
202530%
202640%

Belangrijk

De hierboven vermelde bedragen moeten gestort worden op rekeningnummer BE03 3751 1172 5184 van Toerisme Vlaanderen. Vermeld daarbij je dossiernummer STIM-XXXX (dat staat vermeld in je kennisgevingsbrief).

Controle steun

Na toekenning van de steun en na de realisatieperiode zal Toerisme Vlaanderen via een statistisch relevante steekproef nagaan:

  • of het project volledig gerealiseerd werd zoals in de aanvraag was geformuleerd.
  • of de werkelijke uitgaven passen binnen de opgesomde maatregelen.
  • of de werkelijke uitgaven de totaal toegekende steun kunnen verantwoorden.
  • of er geen financiering is ontvangen via andere steunmaatregelen voor uitgaven die zijn uitgevoerd in het kader van deze oproep.

Als Toerisme Vlaanderen bij deze controle vaststelt dat de voorwaarden niet werden nageleefd, kan dit de volledige of gedeeltelijke terugvordering van de toegekende steun tot gevolg hebben.

Tip: Hou de facturen van de betoelaagde investeringen goed bij tot in 2026.

Contact

Zijn er vragen of onduidelijkheden?

Vermeld steeds je dossiernummer (STIM-XXXX)