Subsidieoproep voor experimentele projecten ‘Iedereen verdient vakantie’.

Het decreet ‘Iedereen verdient vakantie’ bepaalt dat er 2 verschillende oproepen voor projectsubsidies mogelijk zijn. De voorbije jaren werd er ingezet op thematische impulsprojecten. In 2023 werd er gekozen voor een subsidie-oproep voor experimentele projecten.
Impulsprogramma 'Iedereen verdient Vakantie' 2021

Jouw contactpersoon

Toerisme Vlaanderen lanceerde de subsidieoproep voor experimentele projecten officieel op 12 juni 2023. De deadline om hiervoor een aanvraag in te dienen was 6 oktober 2023.

Ook deze experimentele projecten hebben als doel individuen of groepen te helpen met het aanpakken van één of meer vakantiedrempels die hen belemmeren om op vakantie te gaan en die ze zelf niet kunnen overwinnen. 

De aanvraag voor steun, van indiening tot beoordeling.

Er werden in totaal 31 aanvragen ingediend, waarvan er 25 ontvankelijk werden bevonden. 

  • De aanvragers werden allen uitgenodigd voor een pitchmoment. Ze kregen de kans om hun project middels een korte presentatie aan het beoordelingsteam voor te stellen. 
  • De aanvragen werden beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria. Hierbij werd beoordeeld in welke mate de projecten inspelen op nieuwe behoeften of nieuwe ontwikkelingen binnen de sector, vernieuwend zijn door methodiek of inhoud, een bovenlokale relevantie hebben, inzetten op de ontwikkeling van innovatieve dienstverlening om vakantiedrempels weg te werken, inzetten op samenwerkingsverbanden en op de langetermijnvisie met het oog op verbreding binnen het netwerk Iedereen verdient vakantie. 
  • Ook de uitwerking van het inhoudelijk concept, de onderbouwing van de begroting en de haalbaarheid waren criteria waar de projecten op gescoord werden. 

Er werden 9 projecten voor een totaalbedrag van 1 279 000 euro betoelaagd.

Kennisgeving steun

Toerisme Vlaanderen bracht de aanvragers middels een kennisgevingsbrief op de hoogte van de toekenning of weigering van steun. Deze brief gaat voor aanvragers die steun toegekend krijgen gepaard met een handleiding voor begunstigden. De brief en de handleiding werden via mail verstuurd.

Beroep indienen

Werd jouw aanvraag niet geselecteerd en kan je je niet in de beslissing tot weigering van steun vinden, dan is het mogelijk om een beroep in te dienen bij de Raad van State. Volg hierbij de indieningswijze en -termijnen van deze beroepsmogelijkheid: 

  • Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van de bestreden beslissing en bevat het opschrift 'verzoekschrift tot nietigverklaring' (als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat); de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in voorkomend geval, de gekozen woonplaats; het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen; de naam en het adres van de verwerende partij. 
  • De termijn voor het indienen van een beroep bij de Raad van State bedraagt 60 dagen vanaf de datum van kennisgeving. Op hetzelfde ogenblik als je het verzoekschrift indient, stuur je een kopie daarvan ter informatie aan Toerisme Vlaanderen. Je mag je hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat. Het verzoekschrift moet je, ofwel per post aangetekend versturen naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel indienen via de elektronische procedure. Voor meer informatie, zie http://www.raadvst-consetat.be/ , doorklikken naar 'procedure' (> 'bestuursrechtspraak') of ‘e-procedure’. 

In toepassing van artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan de aanvrager tegen deze beslissing een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State indienen.

 

Toekenning en uitbetaling steun.

De subsidie zal in de loop van januari 2024 gestort worden. 

Uiterlijk 6 maanden nadat het project is afgelopen kan de functionele en financiële verantwoording, vergezeld van de nodige verantwoordingsstukken (facturen, betalingsbewijzen), via het digitaal subsidieloket ingediend worden. Elke kost dient verantwoord te worden aan de hand van een factuur en bijbehorend betalingsbewijs (rekeninguittreksel bank of print digitaal betalingsbewijs). 

Personeelskosten kunnen enkel verantwoord worden aan de hand van de individuele jaarrekening. Verzamel alle verantwoordingsstukken en lijst ze chronologisch op in het model uitgavenstaat volgens factuurdatum.  

Voor meer informatie en een uitgebreid stappenplan, kan je in de handleiding voor begunstigden terecht.

Goedgekeurde projecten impulsprogramma 2022

Voor de projectoproep Iedereen verdient vakantie 2022 lag de focus op verblijfsvakanties met natuurbeleving voor minstens 20 deelnemers en werd zo de link gelegd naar een ander thema binnen de visie en strategie van Toerisme Vlaanderen: Vlaanderen Natuurlijk. Er werden binnen deze projectoproep 14 projecten goedgekeurd.

Hieronder vind je een overzicht van de projecten die een subsidie krijgen binnen het Impulsprogramma ‘Iedereen Verdient Vakantie’ 2022, gerangschikt per provincie waar het project plaatsvindt.

 

Goedgekeurde projecten IVV 2022

 

 

Organisatie

Projectnaam

Subsidiebedrag

Antwerpen

Toerisme Provincie Antwerpen (Antwerpen)

Kempen AUTdoor

€ 50 000

Pirlewiet vzw (Turnhout)

Op Congé

€ 31 808

Educatief Jeugdcentrum De Palmboom (Borgerhout)

In verbinding met de natuur

€ 22 598 

Villa Max (Brasschaat)

Meer dan een zorgeloze vakantie

€ 36 941

Gemeente Westerlo (Westerlo)

Op dreef in de natuur

€ 38 295

 

Elegast vzw (Antwerpen)

1-2-3-4 Den dam is hier 2

€ 34 133 

Limburg

Horizont vzw (Hasselt)

Limburgs Natuur Avontuur 

€ 50 000

Oost-Vlaanderen

The Outsider Club vzw (Oudenaarde)

Wablief? Samen op stap: ook als je (niet) goed hoort!

€ 39 748

Kompas vzw (Wondelgem)

Hand in Hand in de natuur

€ 24 649

Vlaams-Brabant

Begeleid wonen Pajottenland (Schepdaal)

60 uur in de natuur

€ 23 357

Brussel

Centrum Ambulante Diensten (Anderlecht)

Reis naar de bron

€ 13 505

LD3 (Brussel)

Ontsnappen aan de stad, ontspannen in de natuur

€ 13 420

West-Vlaanderen

Actieve Jeugd van Kortrijk- Kortrijks Jeugdwelzijnswerk (Kortrijk)

Nature is calling

€ 25 560

Horizont Educatief (Oostende)

Zot van de Zee weekends

€ 50 000 

Goedgekeurde projecten vorige jaren

Hieronder vind je een overzicht van de projecten die de vorige jaren een subsidie kregen binnen het Impulsprogramma ‘Iedereen Verdient Vakantie’, gerangschikt per provincie waar het project plaatsvindt.

2021

Samenvatting goedgekeurde projecten IVV 2021
Goedgekeurde projecten IVV 2021

2020

Samenvatting goedgekeurde projecten IVV 2020 (oproep 2)
Samenvatting goedgekeurde projecten IVV 2020 (oproep 1)
Goedgekeurde projecten IVV 2020

2019

Samenvatting goedgekeurde projecten IVV 2019
Goedgekeurde projecten IVV 2019