Projectsubsidies 'Iedereen Verdient Vakantie'

Toerisme Vlaanderen lanceerde in 2023 voor de 8e keer de subsidieoproep ‘Iedereen Verdient Vakantie’. De bedoeling van deze projecten is een hogere toeristische participatie van individuen en groepen uit Vlaanderen en Brussel die een drempel ervaren die ze niet zelf kunnen overwinnen te realiseren.
Voor de eerste keer werd er voor experimentele projecten gekozen.
Impulsprogramma 'Iedereen verdient Vakantie' 2021

Jouw contactpersoon

Indieningsperiode afgelopen

De indieningsperiode is op vrijdag 6 oktober afgelopen. De ingediende dossiers worden momenteel beoordeeld. Het verder verloop van de beoordelingsprocedure ziet er als volgt uit:

Oktober - november 2023Beoordelingsperiode
16 en 17 oktober 2023Pitchmomenten
Vanaf begin december 2023Kennisgeving

 

Beroep indienen

Werd jouw aanvraag niet geselecteerd en kan je je niet in de beslissing tot weigering van steun vinden, dan is het mogelijk om een beroep in te dienen bij de Raad van State. Volg hierbij de indieningswijze en -termijnen van deze beroepsmogelijkheid: 

 • Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van de bestreden beslissing en bevat het opschrift 'verzoekschrift tot nietigverklaring' (als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat); de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in voorkomend geval, de gekozen woonplaats; het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen; de naam en het adres van de verwerende partij. 
 • De termijn voor het indienen van een beroep bij de Raad van State bedraagt 60 dagen vanaf de datum van kennisgeving. Op hetzelfde ogenblik als je het verzoekschrift indient, stuur je een kopie daarvan ter informatie aan Toerisme Vlaanderen. Je mag je hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat. Het verzoekschrift moet je, ofwel per post aangetekend versturen naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel indienen via de elektronische procedure. Voor meer informatie, zie http://www.raadvst-consetat.be/ , doorklikken naar 'procedure' (> 'bestuursrechtspraak') of ‘e-procedure’. 

In toepassing van artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan de aanvrager tegen deze beslissing een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State indienen.

 

Goedgekeurde projecten impulsprogramma 2022

Voor de projectoproep Iedereen verdient vakantie 2022 lag de focus op verblijfsvakanties met natuurbeleving voor minstens 20 deelnemers en werd zo de link gelegd naar een ander thema binnen de visie en strategie van Toerisme Vlaanderen: Vlaanderen Natuurlijk. Er werden binnen deze projectoproep 14 projecten goedgekeurd.

Hieronder vind je een overzicht van de projecten die een subsidie krijgen binnen het Impulsprogramma ‘Iedereen Verdient Vakantie’ 2022, gerangschikt per provincie waar het project plaatsvindt.

 

Goedgekeurde projecten IVV 2022

 

 

Organisatie

Projectnaam

Subsidiebedrag

Antwerpen

Toerisme Provincie Antwerpen (Antwerpen)

Kempen AUTdoor

€ 50 000

Pirlewiet vzw (Turnhout)

Op Congé

€ 31 808

Educatief Jeugdcentrum De Palmboom (Borgerhout)

In verbinding met de natuur

€ 22 598 

Villa Max (Brasschaat)

Meer dan een zorgeloze vakantie

€ 36 941

Gemeente Westerlo (Westerlo)

Op dreef in de natuur

€ 38 295

 

Elegast vzw (Antwerpen)

1-2-3-4 Den dam is hier 2

€ 34 133 

Limburg

Horizont vzw (Hasselt)

Limburgs Natuur Avontuur 

€ 50 000

Oost-Vlaanderen

The Outsider Club vzw (Oudenaarde)

Wablief? Samen op stap: ook als je (niet) goed hoort!

€ 39 748

Kompas vzw (Wondelgem)

Hand in Hand in de natuur

€ 24 649

Vlaams-Brabant

Begeleid wonen Pajottenland (Schepdaal)

60 uur in de natuur

€ 23 357

Brussel

Centrum Ambulante Diensten (Anderlecht)

Reis naar de bron

€ 13 505

LD3 (Brussel)

Ontsnappen aan de stad, ontspannen in de natuur

€ 13 420

West-Vlaanderen

Actieve Jeugd van Kortrijk- Kortrijks Jeugdwelzijnswerk (Kortrijk)

Nature is calling

€ 25 560

Horizont Educatief (Oostende)

Zot van de Zee weekends

€ 50 000 

Goedgekeurde projecten vorige jaren

Hieronder vind je een overzicht van de projecten die de vorige jaren een subsidie kregen binnen het Impulsprogramma ‘Iedereen Verdient Vakantie’, gerangschikt per provincie waar het project plaatsvindt.

2021

Samenvatting goedgekeurde projecten IVV 2021
Goedgekeurde projecten IVV 2021

2020

Samenvatting goedgekeurde projecten IVV 2020 (oproep 2)
Samenvatting goedgekeurde projecten IVV 2020 (oproep 1)
Goedgekeurde projecten IVV 2020

2019

Samenvatting goedgekeurde projecten IVV 2019
Goedgekeurde projecten IVV 2019

Informatie voor begunstigden

 • Alle informatie die je nodig hebt als begunstigde van een subsidie in het kader van het Impulsprogramma ‘Iedereen verdient vakantie’, vind je terug in de brochure ‘Instructies voor begunstigden’ (pdf).
 • Het project moet volledig klaar zijn op 31 december 2023. Er is geen mogelijkheid tot verlenging. Ten laatste op 30 april 2024 moet de (primaire) begunstigde de eindrapportage voor het project indienen. Deze bestaat uit een financiële eindrapportage en een inhoudelijke eindrapportage.
 • Bij de financiële eindrapportage moet je een model voor de uitgavenstaat(Excel) invullen.
 • Je moet de infofiches toegankelijkheid naleven voor communicatie en informatie (brochures, folders …).
  Ook bij digitale en audiovisuele producten moet rekening gehouden worden met de principes van toegankelijkheid voor personen met een beperking.
  Websites die door Toerisme Vlaanderen betoelaagd worden, moeten het label AnySurfer behalen. Meer info vind je op www.anysurfer.be.
  Voor begeleiding en advies op maat kun je contact opnemen via 02 504 03 40 of toegankelijk@toerismevlaanderen.be.
 • Begunstigden moeten de naam en het relevante subsidielogo vermelden in alle communicatie en op alle communicatiedragers (kaarten, brochures, artikels, website, uitnodigingen, speeches, werfinrichting, infoborden ...) tijdens en na de realisatie van het project. 

Meer over het gebruik van het subsidielogo