Economie en toerisme

Download de Tourism Satellite Account (TSA)-rapporten over economie en toerisme en lees alles over de achterliggende meetmethodes.
vrouw die webinar volgt op laptop

Jouw contactpersoon

Tourism Satellite Account uitgelegd

De economische invloed en resultaten van toerisme in kaart brengen, kan op verschillende manieren. De internationaal erkende Tourism Satellite Account (TSA) of Toeristische Satellietrekening is er daar één van. Die meetmethode zorgt ervoor dat de verschillende bedrijfstakken en sectoren waar de toeristische sector toe behoort, op een gelijklopende manier in kaart wordt gebracht. Dat maakt de berekening van concrete resultaten eenvoudiger.

Geanalyseerde indicatoren

Het economische belang van toerisme voor een bepaalde regio meten we aan de hand van 2 indicatoren

 • Bruto toegevoegde waarde van de toeristische industrie. Dat is de toegevoegde waarde die de volledige toeristische industrie genereert. Zowel inkomsten van toeristen als niet-toeristen worden daarbij meegerekend.
 • Directe bruto toegevoegde waarde van toerisme. Dat is de toegevoegde waarde van toeristische en andere bedrijfstakken, maar dan alleen voor het aandeel dat door toeristen is afgenomen.

In een notendop: resultaten van 2022

De meest recente TSA-analyse dateert van 2022. We analyseerden de cijfers voor zowel het Vlaamse Gewest als het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

 • In het Vlaamse Gewest zorgde de toeristische industrie voor 4,5% van de totale bruto toegevoegde waarde. Dat komt overeen met 12,2 miljard euro.
 • In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is de toegevoegde waarde van de toeristische industrie goed voor 5,5% van de bruto toegevoegde waarde. Dat percentage is gelijk aan 4,8 miljard euro.
 • De consumptie door toeristen zelf - zowel voor uitgaven in toeristische als niet-toeristische bedrijfstakken - droeg bij aan 2,7% van de toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest. Dat is 7,3 miljard euro.
 • In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gaat het om 2,5% van de totale toegevoegde waarde in het gewest. Dat percentage is goed voor 2,2 miljard euro.

Lees meer over de recentste TSA op de website van Statistiek Vlaanderen

Tewerkstelling in de toeristisch-recreatieve sector

Toerisme is geen specifiek omschreven en duidelijk afgelijnde sector zoals bijv. de bouwsector. Welke ondernemingen tot de toeristische sector behoren, is internationaal bepaald in de Toeristische Satellietrekening.

Enkele vaststellingen:

 • In 2022 waren er 301 327 jobs in de toeristische sector. Dat is 6% meer dan in 2021.
 • 40% van de jobs worden ingevuld door vrouwen, 60% door mannen. 57% van de werknemers is voltijds aan het werk.
 • Bij de zelfstandigen werkt 37% in bijberoep in de toeristische sector.

Meer weten? Bekijk ons interactieve dashboard. 

Bronvermelding

 • Loontrekkenden en overheid: Gedecentraliseerde Statistiek van de arbeidsplaatsen, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), telling 2de kwartaal
 • Zelfstandigen: Statistieken verzekeringsplichtigen, Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), telling 4de kwartaal, bewerkt door Toerisme Vlaanderen
 • De cijfers zijn beperkt tot alle in België gevestigde werkgevers die onderworpen zijn aan de verzekeringsplicht en die werknemers tewerkstellen zowel in de privé- als de openbare sector.
 • Bij de werknemers wordt gekeken naar de toestand op 30 juni. Deze cijfers vormen een momentopname op de laatste dag van het 2de kwartaal en geenszins een jaargemiddelde dat eventuele seizoensschommelingen zou uitschakelen. We nemen het 2de kwartaal omdat in de zomermaanden vaak personeel wordt aangenomen.
 • De RSZ levert zowel gemeentelijke als gewestelijke data. Bij de gemeentelijke data is er soms sprake van onderschatting omdat omwille van vertrouwelijkheidsredenen de tewerkstellingscijfers niet mogen meegedeeld worden als er te weinig bedrijven van een bepaalde (sub)sector aanwezig zijn in desbetreffende gemeente.
 • Bij de zelfstandigen wordt de toestand gemeten op 31 december, omdat dit het enige beschikbare meetmoment is. Het gaat om het aantal aangesloten verzekeringsplichtigen bij de RSVZ. Een deel van de bestuurders waarvoor geen categorie gekend is, worden verdeeld a rato van het aandeel van de gekende bestuurders per categorie en gemeente.
 • OPGELET: vanaf 2021 wordt gewerkt met gegevens uit de Kruispuntbank ondernemingen en niet meer met de gegevens van de sociale verzekeringsfondsen. Hierdoor is er een trendbreuk in de cijfers van de zelfstandigen.

Horeca in cijfers

De horeca is een cruciale sector in het toerisme. Via de online database ‘Horeca in cijfers’ van Guidea vind je een schat aan statistieken over de werkgelegenheid in de horecasector.