Subsidieoproep Digitale Transformatie Congresvenues

De coronapandemie heeft een enorme impact gehad op de congres- en eventindustrie in Vlaanderen. Het traditionele format van meetings, events & congressen is onder druk komen te staan en de vereisten om op internationaal niveau mee te concurreren zijn op korte tijd sterk veranderd.
Toerisme Vlaanderen is ervan overtuigd dat digitale transformatie een congresvenue op innovatieve wijze kan helpen onderscheiden, en biedt de sector via deze subsidieoproep de nodige ruggensteun.
Een lege congreszaal

Jouw contactpersoon

De aanvraag voor steun, van indiening tot beoordeling

  • Er werden in totaal 16 aanvragen ingediend
  • De aanvragers werden allen uitgenodigd voor een pitchmoment. Ze kregen de kans om hun project middels een korte presentatie aan het beoordelingsteam voor te stellen. 
  • De aanvragen werden beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria. De totaal haalbare score bedroeg 100 punten. Hierbij werd beoordeeld in welke mate de projecten aan de maatregelen en doelstellingen van de oproep bij zullen dragen. De haalbaarheid van de projecten werd ook onder de loep genomen. De projecten werden gerangschikt naar behaalde score. 

Finaal komen 12 steunaanvragers voor een totaal bedrag van 750 000 euro aan steun in aanmerking.

Kennisgeving steun

Toerisme Vlaanderen heeft aanvragers middels een kennisgevingsbrief op de hoogte gebracht van de toekenning of weigering van steun. Deze brief gaat voor aanvragers die steun toegekend krijgen gepaard van een handleiding voor begunstigden. De brief en de handleiding werden via mail verstuurd.

Beroep indienen

Werd jouw aanvraag niet geselecteerd en kan je je niet in de beslissing tot weigering van steun vinden, dan is het mogelijk om een beroep in te dienen bij de Raad van State. Volg hierbij de indieningswijze en -termijnen van deze beroepsmogelijkheid:

Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van de bestreden beslissing en bevat het opschrift 'verzoekschrift tot nietigverklaring' (als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat); de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in voorkomend geval, de gekozen woonplaats; het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen; de naam en het adres van de verwerende partij.

De termijn voor het indienen van een beroep bij de Raad van State bedraagt 60 dagen vanaf de datum van kennisgeving. Op hetzelfde ogenblik als je het verzoekschrift indient, stuur je een kopie daarvan ter informatie aan Toerisme Vlaanderen. Je mag je hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat. Het verzoekschrift moet je, ofwel per post aangetekend versturen naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel indienen via de elektronische procedure. Meer informatie vind je op deze website, doorklikken naar 'procedure' (> 'bestuursrechtspraak') of ‘e-procedure’.

In toepassing van artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan de aanvrager tegen deze beslissing een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State indienen.

Toekenning en uitbetaling steun

In totaal werden 12 aanvragen goedgekeurd. Deze aanvragers krijgen een kennisgevingsbrief toegestuurd met het bedrag van de toegekende steun. Het voorschot van 30% zal binnen twee maanden na kennisgeving gestort worden.

Nadat het voorschot van 30% volledig verantwoord is, kunnen een of meerdere betalingsaanvragen, vergezeld van de nodige verantwoordingsstukken (facturen, betalingsbewijzen), via het digitaal subsidieloket ingediend worden voor uitbetaling van (een schijf van) het saldo van de subsidie.

Elke kost dient verantwoord te worden aan de hand van een factuur en bijbehorend betalingsbewijs (rekeninguittreksel bank of print digitaal betalingsbewijs). Personeelskosten kunnen enkel verantwoord worden aan de hand van de individuele jaarrekening. Verzamel alle verantwoordingsstukken en lijst ze chronologisch op in het model uitgavenstaat volgens factuurdatum.

Voor meer informatie en een uitgebreid stappenplan, kan je in de handleiding voor begunstigden terecht.

Rapportage

Je rapporteert twee maal over de voortgang van de realisatie van je project: de eerste keer tegen 1 mei 2024 en de tweede keer tegen 1 november 2024. De rapportage wordt via het digitaal subsidieloket ingediend.

 

De inhoudelijke en financiële eindrapportage gebeurt volgens een specifiek sjabloon en wordt na de realisatie van het project ingestuurd.