Enveloppesubsidie voor sociaal-toeristische organisaties

Heel wat mensen krijgen te maken met obstakels die ze niet zelfstandig kunnen overwinnen wanneer ze op vakantie of uitstap willen. Zulke obstakels noemen we vakantiedrempels. Een heel belangrijke vakantiedrempel is armoede.
Subsidies voor sociaal-toeristische verenigingen

Jouw contactpersoon

Geoffrey Carpentier
Geoffrey Carpentier
Netwerkverbinder Iedereen Verdient Vakantie
Als erkende sociaal-toeristische organisatie streef je ernaar om actief vakantiedrempels weg te werken en daarmee het recht op vakantie te bevorderen. Je komt daarvoor in aanmerking voor financiële ondersteuning door Toerisme Vlaanderen, in de vorm van een 3-jaarlijkse enveloppesubsidie.

Het decreet Iedereen Verdient Vakantie van 29 juni 2018 en het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 2022 vormen de wettelijke basis van de erkenning en subsidiëring van de sociaal-toeristische organisaties. 

Indieningsperiode afgelopen

Het was mogelijk om je aanvraag van maandag 12 februari 2024 tot 12 maart 2024 om 16 uur in te dienen. Na de sluiting van het digitaal subsidieloket is het onmogelijk om nog een aanvraag in te dienen. 

De kennisgeving via mail volgt in de loop van mei 2024. 

Downloads

Handleiding oproep STO's 2024
Sjabloon begroting subsidie STO 2024-2026
Simulator subsidie STO 2024-2026
Dummyversie aanvraagformulier oproep STO's 2024

Veelgestelde vragen

Begroting

Wat is een enveloppesubsidie?

De enveloppesubsidie wordt berekend op basis van forfaitaire bedragen gekoppeld aan bepaalde parameters. De middelen mogen vrij gebruikt worden voor alle kosten gepaard aan de verplichtingen die voortvloeien uit de opdrachten zoals vermeld in het decreet, met uitzondering van de vormingen.  Deze opdrachten zijn:

  • Informeren en sensibiliseren van mensen met een vakantiedrempel armoede en hen helpen de geschikte vakantie te vinden.
  • Jaarlijks minstens twee vakanties van elk minimaal vier overnachtingen organiseren voor in totaal minstens honderd verschillende deelnemers met een vakantiedrempel.
  • Na drie jaar bereik je minstens één vierde nieuwe deelnemers met de vakantiedrempel armoede.
  • Je helpt ervoor te zorgen dat mensen met een vakantiedrempel op termijn zelfstandig kunnen reizen en eventuele drempels op eigen kracht overwinnen.

Let wel, de subsidie mag enkel aangewend worden voor de kosten die verband houden met personen met een vakantiedrempel. Wanneer je een vakantie organiseert waaraan ook personen zonder een vakantiedrempel deelnemen, toon je aan dat de subsidie enkel aangewend wordt voor de kosten die betrekking hebben op de personen met een vakantiedrempel.

Wat als de vakantiecoördinator voor een bepaalde duur afwezig is en niet vervangen wordt? (bijvoorbeeld tijdens zwangerschapsrust)

Indien het loon van de vakantiecoördinator doorbetaald wordt, hoef je dit niet te verrekenen. 
Ontvangt de vakantiecoördinator niet langer een loon van de organisatie, dan moet dit procentueel verrekend worden. 

Voorbeeld: Een voltijds vakantiecoördinator die 3 maand onbetaald afwezig is, telt voor een 75% VTE (Voltijds equivalent).

Vallen vakanties voor tienerouders met kind onder jeugdvakanties of gezinsvakanties?

Deze vakanties beschouwen we als gezinsvakanties.

Komen vormingsweekends in aanmerking voor subsidiëring?

De enveloppesubsidie mag niet aangewend worden voor het organiseren van vormingen. Vormingsweekends komen wel in aanmerking als het om een open aanbod gaat.

Tellen enkel vakanties in Vlaanderen mee?

Nee, de vakanties hoeven niet in Vlaanderen door te gaan.

Tellen vrijwilligers/begeleiders mee als deelnemer?

Enkel als er bij de vrijwilliger/begeleider sprake is van de vakantiedrempel armoede.

Mag je naast de 2 verplichte vakanties van elk minimaal 4 overnachtingen, ook nog andere vakanties organiseren om 100 verschillende deelnemers te bereiken?

Ja, dat mag. Deze vakanties mogen ook korter zijn dan 4 overnachtingen.

Wat is de vakantiedrempel armoede?

We spreken van de vakantiedrempel armoede wanneer een individu of een huishouden geen week vakantie per jaar buitenshuis kan nemen wegens financiële redenen en in aanmerking komt voor minstens vier andere categorieën van de materiële en sociale deprivatie-indicator van Eurostat.

Cofinancieren en andere subsidiërende overheden

Wat is het verschil tussen dubbele subsidiëring en cofinanciering?

We spreken van dubbele subsidiëring wanneer je op basis van dezelfde verantwoordingsstukken reeds elders een subsidie krijgt. Dit is niet toegelaten.
Echter, wanneer deze twee financieringsstromen andere effecten nastreven, spreken we van cofinanciering. Dit is wel toegelaten.

Voor welke periode moeten de andere subsidiërende overheden opgegeven worden?

Je doet dit voor de beleidsperiode 2024-2026.

Wat als de andere subsidiërende overheden en/of de bijhorende bedragen nog niet gekend zijn?

Je moet enkel melding maken van de subsidies die gekend zijn op het moment dat je je subsidieaanvraag indient.