Disclaimer

De informatie, producten en diensten die deze website bevat kunnen technische onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen.
Man op bankje in museumzaal

Toerisme Vlaanderen en/of haar gerechtigden kunnen, op om het even welk ogenblik, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in deze website. Neem geen enkele beslissing van persoonlijke, juridische of financiële aard op basis van advies of informatie dat werd ontvangen via deze website. Gelieve een bevoegde professional te raadplegen om specifiek advies te ontvangen dat is aangepast aan uw situatie.

Toerisme Vlaanderen en/of haar gerechtigden leggen geen enkele verklaring af over het gepaste, betrouwbare, geschikte en exacte karakter, ongeacht het voorziene gebruik, van de informatie, producten, diensten, links en bijbehorende grafische elementen die deze website bevat. Al deze informatie, producten, diensten, links en bijbehorende grafische elementen worden verstrekt ‘zonder meer’, zonder garantie van om het even welke aard.

Toerisme Vlaanderen en/of haar gerechtigden sluiten hierbij iedere garantie uit over deze informatie, producten, diensten, links en bijbehorende grafische elementen, in het bijzonder iedere impliciete garantie inzake kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, eigendom en echtheid of intellectuele rechten zoals auteursrechten, fotorechten,…

Toerisme Vlaanderen en/of haar gerechtigden kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, producten, diensten, links en bijbehorende grafische elementen, die verkregen worden via deze website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere.

Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.