Privacyverklaring

Toerisme Vlaanderen hecht een groot belang aan jouw privacy en een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe wij je persoonsgegevens verwerken. 
Kantoorgebouw Grasmarkt

Jouw contactpersoon

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van Toerisme Vlaanderen en de verwerking van persoonsgegevens die Toerisme Vlaanderen daarbij uitvoert.

Wie zijn wij?

Toerisme Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid met zetel te Brussel en ondernemingsnummer 0225.944.375. Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verkrijgen en verwerken door jouw gebruik van onze website en andere diensten die we leveren.

Contact

Toerisme Vlaanderen
Grasmarkt 61, 1000 Brussel
+32 2 504 03 00
info@toerismevlaanderen.be

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Algemeen

Als je onze website bezoekt of gebruik maakt van de diensten op onze website is het mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens verwerken. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende verwerkingsactiviteiten die op jou van toepassing kunnen zijn.

Raadpleging van onze webpagina’s

Gerechtvaardigd belang + toestemming - Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens, zoals IP-adressen en cookies, om te verzekeren dat onze website naar behoren werkt en dat de veiligheid ervan gegarandeerd is (gerechtvaardigd belang). Wij verwerken ook persoonsgegevens om het gebruik van onze website te analyseren of voor bepaalde marketing doeleinden (deze persoonsgegevens verwerken wij enkel wanneer wij je toestemming hiervoor hebben).

Meer info vind je in onze cookieverklaring.

Nieuwsbrieven

Toestemming - Op onze website kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Wij verwerken deze persoonsgegevens om je vervolgens te contacteren wanneer er een nieuwe nieuwsbrief voor jou beschikbaar is.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij? Identificatie- en contactgegevens
 • Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens? Rechtstreeks van de betrokkene
 • Hoe lang bewaren we ze? Zolang de toestemming niet wordt ingetrokken
 • Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen? Verwerkers die instaan voor de ICT-dienstverlening

Contact

Toestemming - Op onze website zijn contactformulieren beschikbaar wanneer je contact wilt nemen met Toerisme Vlaanderen. Je kan ons ook altijd bereiken via mail of telefoon. We verwerken deze persoonsgegevens om jou contactverzoek te behandelen. Wij hebben geen zicht op eventuele andere persoonsgegevens die je ons meedeelt in het vrij in te vullen invulveld. We verzoeken je hier geen vertrouwelijke of gevoelige gegevens in mee te delen.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij? Identificatie- en contactgegevens
 • Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens? Rechtstreeks van de betrokkene
 • Hoe lang bewaren we ze? Zolang als nodig is om het contactverzoek te behandelen
 • Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen? Verwerkers die instaan voor de ICT-dienstverlening

Congressen en events

Toerisme Vlaanderen stelt alles in het werk om betekenisvolle congressen en evenementen naar Vlaanderen te halen, zodat Vlaanderen kan bloeien als een innovatieve, inspirerende en kwalitatieve reis-, congres- en eventbestemming voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Organisatie van congressen en events

Algemeen belang - Toerisme Vlaanderen verwerkt persoonsgegevens bij de ondersteuning van de organisatie en het aantrekken van congressen en topevenementen in en naar Vlaanderen. Het doet dit in het kader van haar taak van algemeen belang, namelijk het bevorderen van toerisme, toeristische recreatie en de vrijetijdsbesteding in het kader van toerisme (zoals als missie voor Toerisme Vlaanderen is gestipuleerd in artikel 4 van zijn oprichtingsdecreet van 19 maart 2004).

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij? Identificatie- en contactgegevens
 • Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens? Rechtstreeks van de betrokkene
 • Hoe lang bewaren we ze? 1 jaar nadat het event is afgelopen
 • Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen? Medeorganisatoren (indien wij deze samen organiseren met anderen) en verwerkers die instaan voor de ICT-dienstverlening
Zelfscan meetinglocaties (venue)

Toestemming - Wanneer een verantwoordelijke of medewerker van een meetinglocatie (venue) de zelfscan invult en wenst kwaliteitsgerichte acties te ontvangen, kan het zijn dat Toerisme Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt om deze acties of het rapport van de zelfscan te communiceren.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij? Identificatie- en contactgegevens
 • Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens? Rechtstreeks van de betrokkene die de zelfscan invult
 • Hoe lang bewaren we ze? Zolang de toestemming niet wordt ingetrokken
 • Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen? Verwerkers die instaan voor de ICT-dienstverlening 

Subsidies

Als overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de professionalisering en bevordering van het Vlaamse toerisme zijn we bevoegd voor het verlenen van verscheidene subsidies.

Aanvraag en toekenning van een subsidie

Wettelijke verplichting - Wij hebben een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken wanneer iemand een subsidie aanvraagt die wij aanbieden. Een overzicht van het subsidieaanbod is terug te vinden op de website van Toerisme Vlaanderen. 

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij? Identificatie- en contactgegevens + Beroep en betrekkingen + Financiële gegevens + Persoonlijke kenmerken
 • Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens? Rechtstreeks van de betrokkene of gemachtigde
 • Hoe lang bewaren we ze? 10 jaar na verstrekken van subsidie
 • Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen? Andere overheidsinstanties en verwerkers die instaan voor de ICT-dienstverlening

Toeristische logies

Toerisme Vlaanderen kan onderstaande persoonsgegevens verkrijgen op 3 manieren, namelijk: op papier, via het uitbatersportaal of via de webservice Kruispuntbank Vakantiewoningen (CIB Vlaanderen geeft, als aangestelde, op deze wijze gegevens aan Toerisme Vlaanderen door). Het uitbatersportaal is vrij beschikbaar en toegankelijk via de website van Toerisme Vlaanderen.

Bij de persoonsgegevens die we verwerken maakt Toerisme Vlaanderen een onderscheid tussen identificatie- of contactgegevens van het logies en van de exploitant of de aangestelde. Wanneer een exploitant of aangestelde echter zijn/haar private persoonsgegevens gebruikt als identificatie- of contactgegevens voor het toeristisch logies, dan is hij/zij er op deze manier over geïnformeerd dat bij erkenning deze persoonsgegevens ook publiek beschikbaar zullen zijn in het openbaar dataportaal.

Aanmelding of erkenning van een toeristisch logies

Wettelijke verplichting - Wij hebben een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 5 en 6 van het decreet houdende het toeristische logies van 6 februari 2016 (het logiesdecreet) wanneer een exploitant of aangestelde van een logies gelegen in het Vlaamse Gewest dit logies aanmeldt of de erkenning ervan aanvraagt. Het logiesdecreet is vrij beschikbaar en te raadplegen in de online Vlaamse Codex.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij? Identificatie- en contactgegevens van het logies en de exploitant en/of aangestelde van het logies
 • Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens? Rechtstreeks van de betrokkene of aangestelde
 • Hoe lang bewaren we ze? Zolang het toeristisch logies wordt geëxploiteerd en ten laatste totdat de stopzetting administratief is afgerond.
 • Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen? 
  • Brede publiek via het publiekelijk aangeboden basisregister, dat vrij beschikbaar en raadpleegbaar is op de website van Toerisme Vlaanderen > niet alle persoonsgegevens zijn hierin beschikbaar
  • Andere overheidsinstanties (Statbel)
  • Toeristische organisaties (persoonsgegevens zullen enkel gedeeld worden wanneer de exploitant of de aangestelde van het logies hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd = opt-in/toestemming)
  • Verwerkers die instaan voor de ICT-dienstverlening

Toezicht, controle en sanctionering

Wettelijke verplichting - Wij hebben een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken op grond van artikelen 10 en 11 van het logiesdecreet ten einde toezicht en controle te houden op de naleving van de bepalingen van het logiesdecreet en haar uitvoeringbesluiten en overtredingen hierop vast te leggen en te beboeten.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij? Identificatie- en contactgegevens
 • Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens? Rechtstreeks van de betrokkene
 • Hoe lang bewaren we ze? 1 jaar nadat het event is afgelopen
 • Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen? Medeorganisatoren (indien wij deze samen organiseren met anderen) en verwerkers die instaan voor de ICT-dienstverlening

Informatieverstrekking van toeristen

Algemeen belang - Wij verwerken deze persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze taak van algemeen belang, namelijk het bevorderen van toerisme, toeristische recreatie en de vrijetijdsbesteding in het kader van toerisme, zoals als missie voor Toerisme Vlaanderen is gestipuleerd in artikel 4 van zijn oprichtingsdecreet van 19 maart 2004 (het oprichtingsdecreet). Het oprichtingsdecreet is vrij beschikbaar en te raadplegen in de online Vlaamse Codex. 

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij? Identificatie- en contactgegevens van het logies
 • Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens? Rechtstreeks van de betrokkene of gemachtigde
 • Hoe lang bewaren we ze? Zolang het toeristisch logies wordt geëxploiteerd en ten laatste totdat de stopzetting administratief is afgerond.
 • Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen? Brede publiek via het publiekelijk aangeboden basisregister, dat vrij beschikbaar en raadpleegbaar is op de website van Toerisme Vlaanderen, en verwerkers die instaan voor de ICT-dienstverlening

Waarom delen wij jouw persoonsgegevens met derden?

We delen jouw persoonsgegevens enkel met een andere partij als je daar zelf om verzoekt, als het noodzakelijk is voor het bewerkstelligen van onze dienstverlening of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Zo doen we soms beroep op derde partijen, zoals ontwikkelaars en ICT-dienstverleners om online dienstverlening mogelijk te maken. Jouw persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor de dienstverlening of omwille van een wettelijke verplichting, ook aan overheidsinstellingen of andere derden worden overgemaakt of door hen worden geraadpleegd. Met deze overheidsinstellingen of derden sluiten wij een protocol of overeenkomst om te verzekeren dat jouw persoonsgegevens conform de relevante privacywetgevingen (waaronder de Algemene Verklaring Gegevensbescherming, hierna: “AVG”) en de normen van Toerisme Vlaanderen worden verwerkt.

Op onze website zijn ook links naar websites te vinden die niet worden beheerd door Toerisme Vlaanderen (bv. sociale media, externe partners, etc.). Als je hiernaar doorklikt zijn zij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die erop gebeurt en raden we aan de toepasselijke privacyverklaring te raadplegen.

Bij Toerisme Vlaanderen zullen wij niet zomaar jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”). In bepaalde gevallen kan het echter zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden die zich buiten de EER bevinden. Wij zullen in deze situaties ervoor zorgen dat deze doorgifte gebeurt in overeenstemming met de AVG (door o.a. de aanwezigheid van een adequaatheidsbesluit in het betreffende land of het afsluiten van SCC’s en aanvullende maatregelen, etc.).

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of volgens de wettelijke verplichting die ons is opgelegd (voor de specifieke bewaartermijn, zie hoger bij “Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?”). 

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd bij ons?

Toerisme Vlaanderen doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Hiervoor implementeren we passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving. Bij een onvoorzien incident waarbij jouw persoonsgegevens betrokken zijn, zal Toerisme Vlaanderen jou altijd informeren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Wat zijn jouw rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

Toerisme Vlaanderen vindt het belangrijk dat je steeds zelf controle behoudt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende rechten waarover je beschikt m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens: 

 • Recht op inzage: Je hebt recht op inzage in alle persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Je kan ook een kopie van deze gegevens krijgen, die wij jou op papier of digitaal zullen toesturen.
 • Recht op rectificatie: Indien de persoonsgegevens die wij over jou bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, heb je het recht om deze informatie te laten corrigeren of, gelet op de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.
 • Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde gevallen heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen verwerkt worden. Indien je meer informatie over deze bepaalde gevallen wenst, gelieve contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
 • Recht op gegevensoverdracht: Als betrokkene heb je het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om deze te laten overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens niet langer verwerkt mogen worden omwille van jouw specifieke situatie, kan je bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking, in het kader van onze producten en diensten die wij aanbieden in het algemeen belang.
 • Recht op wissing (recht op vergetelheid): Je hebt het recht te verzoeken om verwijdering van jouw persoonsgegevens indien deze niet langer noodzakelijk zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of indien je jouw toestemming voor de verwerking intrekt.
 • Recht op het intrekken van jouw toestemming: Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een toestemming die we van jou hebben verkregen, kan je deze te allen tijde intrekken (bv. wanneer je jezelf inschrijft voor een nieuwsbrief, etc.).

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond van die verwerking is het mogelijk dat bepaalde voorwaarden of beperkingen gekoppeld zijn aan de uitoefening van bovenvermelde rechten. 

Voor het uitoefenen van bovenstaande rechten, of informatie daaromtrent kan je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via privacy@toerismevlaanderen.be. We geven dan ook meer informatie als er bepaalde modaliteiten gekoppeld zijn aan jouw verzoek. Voorts is het mogelijk dat we dan een bewijs van identiteit vragen zodat jouw persoonsgegevens niet worden gedeeld met iemand die daar geen recht op heeft.

Als je samen met ons niet tot een oplossing komt dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 2 274 48 00
contact@apd-gba.be
gegevensbeschermingsautoriteit.be

Vlaamse Toezichtscommissie
Koning Albert II-laan, 1210 Brussel
+32 2 553 20 85
contact@toezichtcommissie.be
overheid.vlaanderen.be/Vlaamse-toezichtcommissie

Contact

Heb je nog vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan gerust contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via privacy@toerismevlaanderen.be.