7 tips voor een toegankelijk project

kind

Jouw contactpersoon

Neem een kijkje bij de buren

Zoek inspiratie bij soortgelijke organisaties of bedrijven in binnen- en buitenland. Ga na hoe zij hun toegankelijkheidsprojecten hebben aangepakt - en is er eentje bij dat je erg geslaagd vindt, probeer dan een afspraak te maken met de man of vrouw die het project begeleid heeft. Zo kan je polsen met welke visie zij vertrokken zijn en hoe ze hun dienstverlening en aanbod stapsgewijs uitgewerkt hebben. 

Lees inspirerende getuigenissen van ondernemers en bezoekers
 

Evalueer je huidige aanbod

Het is belangrijk om een goed beeld te krijgen van waar je nu staat: hoe goed is je gebouw, je dienstverlening, je communicatie…

De fysieke toegankelijkheid van je gebouw en omgeving kan je laten screenen door Inter, het Vlaamse expertisecentrum voor toegankelijkheid. Zij gaan letterlijk met de meetlat aan de slag om je gebouw af te toetsen aan toegankelijkheidscriteria. De resultaten worden ingevoerd in de databank van Toegankelijk Vlaanderen. Daaruit kan je dan een rapport genereren. 

Hoe inclusief je aanbod en je dienstverlening zijn, kan je evalueren met behulp van ‘personae’ – fictieve klanten die je zelf creëert:  een zwangere vrouw, een oudere man die slecht ter been is, een rolstoelgebruiker, iemand met een visuele, auditieve of verstandelijke beperking... Doorloop aan de hand van hun profiel je hele bezoekerscyclus, van het eerste (online) contact tot het moment dat ze je gebouw verlaten. Zo kan je makkelijker je sterktes en zwaktes achterhalen en je prioriteiten formuleren. 

Heb je onvoldoende voeling met de noden en wensen van bezoekers met toegankelijkheidsnoden, dan kan je ook ervaringsdeskundigen met een beperking uitnodigen om je aanbod uit te testen. Zo weet je meteen uit eerste hand waar je sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen liggen. Klop daarvoor eens aan bij je lokale toegankelijkheidsadviesraad, een woonzorgcentrum of een instelling uit de buurt. Je kan ook te rade bij gaan bij organisaties voor mensen met een beperking. Geef duidelijk mee wat je verwachtingen zijn (bijvoorbeeld: invullen van een feedbackformulier) en welke onkosten je bedrijf of organisatie kan vergoeden. 

Buig je over je visie en missie

Zelfs als je een kleine B&B uitbaat, is het belangrijk dat je af en toe even stilstaat bij je visie en missie. Wat zijn je doelen? Hoe zie je je toekomst, en welke waarden zijn daar onlosmakelijk mee verbonden? Is inclusiviteit – openstaan voor iedereen - een van die waarden? En hoe wil je dan je zaak inclusiever maken? In een grotere organisatie kan je een werkgroep samenstellen die zich over zulke vragen buigt.

Zoek intern naar draagvlak

Het is belangrijk dat iedereen in je bedrijf of organisatie de noodzaak en de voordelen van een inclusieve aanpak inziet: de publieksmedewerkers, maar ook de boekhouding, het management, het onderhoudspersoneel... Betrek daarom zoveel mogelijk collega’s bij je toegankelijkheidsplannen. Zet bijvoorbeeld een toegankelijkheidswerkgroep op waarin alle diensten vertegenwoordigd zijn, of stel in elke dienst een toegankelijkheidsverantwoordelijke aan. Ook voor kleinere bedrijven of organisaties is het belangrijk dat je op dezelfde golflengte zit als je collega(‘s).

Betrek experten en ervaringsdeskundigen bij je plannen

Je hebt plannen voor een nieuwbouw of je hebt je infrastructuur doorgelicht en wil verbouwen? Dan loont het de moeite om van bij de conceptuele fase Inter te consulteren. Zij kunnen meedenken over hoe je tot een inclusief ontwerp komt, volgens de regels van universeel design. Als je architect al plannen heeft uitgetekend, kan je een advies vragen aan Inter. Hun architecten geven dan aan waar het plan eventueel afwijkt van de toegankelijkheidscriteria  en dus aangepast moet worden. Je kan Inter ook vragen om je daarin verder te begeleiden.

Ook de input van ervaringsdeskundigen met een beperking kan heel verrijkend zijn. Zij hebben een specifieke expertise, waarmee ze je kunnen je helpen om je project zo inclusief mogelijk uit te werken.

Communiceer doeltreffend

Je hebt je infrastructuur toegankelijk gemaakt? Of je beschikt over een nagelnieuw toegankelijk aanbod? Laat het de hele wereld weten!

Voor een toegankelijk logies, infokantoor of bezoekerscentrum, voor congresfaciliteiten kan je een label aanvragen. Dat maakt communiceren gemakkelijker. Communiceer zowel op je eigen kanalen als die van partners en van organisaties van en voor mensen met een beperking.

Ook als je aanbod níét toegankelijk is, vermeld je dat beter op je website en andere infokanalen. Zo vermijd je dat je klanten teleurstelt.

Zo zet je de toegankelijkheid van je toeristische aanbod in de kijker

Blijf evalueren

Ook nadat je toegankelijkheidsproject is afgewerkt, blijf je het best de vinger aan de pols houden. Stel je bezoekers een aantal korte vragen voor ze naar huis gaan, of stuur ze achteraf een tevredenheidsvragenlijst per mail. Je kan je gasten ook aanmoedigen om een online review te delen of hun ervaringen neer te pennen in een gastenboek.