Taalwetgeving in internationaal onthaal

receptie onthaal hotel

Jouw contactpersoon

Voor wie in de toeristische sector werkt en met anderstalige bezoekers te maken krijgt, ligt het voor de hand dat we proberen om toeristen zoveel mogelijk verder te helpen in de eigen taal. Maar het taalgebruik in ons land is ‘gevoelige materie’. Gelukkig bestaan er voor het toerisme uitzonderingen op de algemene regel.

Wat zegt de taalwetgeving?

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) heeft in een brief aan de gemeentebesturen nog eens duidelijk uiteengezet hoe de vork aan de steel zit. We geven de inhoud ervan verderop integraal weer. De essentie: de streektaal blijft altijd de eerste taal, maar communiceren in andere talen (in Vlaanderen minstens het Frans en het Duits) is mogelijk als voldaan is aan 3 voorwaarden:

  1. De gemeente is eerder al erkend als toeristisch centrum.
  2. De gemeenteraad beslist om voor toeristische doeleinden anderstalig te communiceren.
  3. De VCT wordt daarvan binnen de 8 dagen op de hoogte gesteld.
     

Onze gemeente is niet erkend als toeristisch centrum, wat dan?

Als het gaat over de erkenningsvoorwaarde, verwijst de VCT in haar omzendbrief bij wijze van voorbeeld naar enkele federale overheidsdiensten. Maar in andere briefwisseling van de commissie wordt ook Toerisme Vlaanderen met naam genoemd als bevoegde overheid. Dit komt erop neer dat niet per se voldaan moet worden aan de strikte voorwaarden voor de erkenning als toeristisch centrum in het kader van de zondagsopening (federale wetgeving).

Het volstaat om te beschikken over een door Toerisme Vlaanderen (of haar voorganger, het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme) erkend infokantoor. Of het daarbij dan gaat om een Vlaanderen, regionaal of lokaal infokantoor, is van geen belang. Voorlopig is er enkel een probleem voor gemeenten zonder erkend toeristisch infokantoor. Toerisme Vlaanderen erkent immers geen nieuwe infokantoren meer.

In de praktijk gaat het doorgaans om kleinere gemeenten met een binnenlandse onthaalfunctie. Stel dat hier voor toeristische doeleinden toch in andere talen gecommuniceerd zou worden, dan nog is er hierover al een klacht bij de VCT nodig opdat dit een problematisch karakter zou kunnen krijgen. Het VCT zal in dat geval de gemeente wijzen op de formele vormvoorwaarden.

Naar de Taalwetwijzer

Download de omzendbrief

Onthaalcentra en taalwetgeving