Subsidie sociaal-toeristische verenigingen

Subsidie sociaal-toeristische verenigingen
Toerisme Vlaanderen kan aan erkende sociaal-toeristische verenigingen financiële steun toekennen voor de organisatie van vakanties. Deze financiële ondersteuning komt rechtstreeks ten goede aan de vakanties van personen die in armoede leven.

De Vlaamse Regering heeft begin juni 2020 extra middelen vrijgemaakt om de sociaal-toeristische sector te ondersteunen. Meer over deze steunmaatregelen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet je vereniging een erkenning op zak hebben als sociaal-toeristische vereniging. Lees hoe je deze erkenning aanvraagt.

Waarvoor kan je subsidies krijgen?

De financiële ondersteuning kan toegekend worden voor de volgende kosten die verbonden zijn aan de organisatie van vakanties:

  • vervoerskosten
  • verblijfskosten
  • animatiekosten

De terugbetaling bevat maximum 75% van de werkelijke kostprijs.

Elke vakantie waarvoor je subsidies wenst te verkrijgen moet voldoen aan de minimale voorwaarden die in het decreet zijn opgesteld. Dat betekent dat elke vakantie minimaal 4 overnachtingen heeft en dat er minimum 70 deelnemers per twee vakanties moeten bereikt worden. Wanneer de vakantie minimaal 6 overnachtingen telt, moeten er minimum 100 deelnemers zijn.

  • coördinator

Erkende sociaal-toeristische verenigingen met een uitgebreidere werking, kunnen ook een beroep doen op subsidies voor een coördinator die instaat voor de organisatie van de vakanties. Wil je hier aanspraak op maken, dan moet je vereniging per jaar minimaal 5 vakanties van elk 4 overnachtingen in binnen- en/of buitenland organiseren voor een totaal van minimaal 150 verschillende deelnemers.

De subsidie voor de loonkost bedraagt maximum 12.500 euro per jaar. Dit bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex van 1 januari 2004 en wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex.

Uit de veelgestelde vragen hebben wij een lijst opgemaakt met zaken die wel of niet aanvaard worden voor subsidie. Bekijk de volledige lijst

Hoe moet je een subsidieaanvraag indienen?

Vakanties

Een aanvraag voor financiële ondersteuning moet je indienen vooraleer de vakanties plaatsvinden. Je kan 4 keer per jaar een aanvraag indienen. De uiterste indiendatum voor het dossier is afhankelijk van de periode waarin de vakantie georganiseerd wordt. Je moet hiervoor het aanvraagformulier tot financiële steun met een aangetekend schrijven, per fax of per mail indienen bij Toerisme Vlaanderen. De aanvraag moet vergezeld zijn van:

1. Een folder met overzicht van het vakantieaanbod voor het komende jaar met vermelding van de deelnameprijs.
2. Een financieringsplan waaruit de bestemming van de aangevraagde financiële steun blijkt. 
3. Een lijst van alle cofinancierders en een verklaring dat er geen cofinancierders zijn.
4. Een afschrift van de overeenkomst (notificatie, contract,…) tussen de aanvrager en alle cofinancierders.

Na de vakanties dien je nog de volgende documenten aan te leveren:

5. De deelnemerslijsten met naam, adres en hulpverlenende instantie (na elk kamp).
6. Een lijst van vrijwilligers met vermelding van naam, adres en geboortedatum. Indien er betalend personeel werd ingeschakeld voor de begeleiding ter plaatse, dient men een korte motivatie toe te voegen.

Bekijk het geheugensteuntje met een overzicht van alle in te dienen documenten.

Coördinator

Voor het aanvragen van een subsidie voor de loonkost van een coördinator, moet je het aanvraagformulier indienen vóór 15 januari van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een functie beschrijving en/of een beschrijving van het takenpakket van de coördinator.

Hoe en wanneer worden de subsidies uitbetaald?

Na de indiening van de kopieën van de facturen en de betalingsbewijzen, komt een inspecteur van Toerisme Vlaanderen langs om alle facturen te controleren en af te stempelen. Na de controle van de bewijsstukken kan de uitbetaling gebeuren. De subsidie kan dus pas uitbetaald worden nadat de sociaal-toeristische vereniging zelf alle facturen heeft betaald.

Meer info over de werkwijze om een subsidie aan te vragen kan je nalezen in deze brochure.

Info voor begunstigden

- Begunstigden dienen de naam en het relevante subsidielogo te vermelden in alle communicatie (kaarten, brochures, artikels, website, uitnodigingen, speeches, werfinrichting, infoborden ...) tijdens en na de realisatie van het project.
Bekijk de visuele samenvatting met alle richtlijnen bij het gebruik van subsidielogo's

- Bij communicatiedragers (zowel on- als offline) die gericht zijn op (internationale) bezoekers dienen begunstigden het internationale merklogo van Vlaanderen te gebruiken (leeuw \ Flanders State of the Art).

  • Bij infrastructuur die verbonden is met het gesubsidieerde product dienen begunstigden het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo te gebruiken (leeuw \ TOERISMEVLAANDEREN). Dit geldt voor info- en werfborden en de subsidievlaggen van Toerisme Vlaanderen. Als je een (extra) vlag nodig hebt, kan je die opvragen bij de dienst Impulsprogramma's.
  • Bij corporate communicatie naar Vlamingen (bijvoorbeeld persbericht, uitnodiging, gemeenschappelijke beleidspublicatie, ...) wordt ook het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo (leeuw \ TOERISMEVLAANDEREN) gebruikt.
  • Indien de begunstigde samenwerkt met ​meerdere agentschappen/entiteiten binnen de Vlaamse overheid wordt enkel het overkoepelend merklogo gebruikt.
  • Open en download de subsidielogo's in hoge resolutie: