Vlaamse logies doen het economisch beter

Vlaanderen
Het Vlaams logiesdecreet in één oogopslag

Jouw contactpersoon

In 2021 ging het economisch weer iets beter met de logies in Vlaanderen. Het voorbije jaar gaf 38% aan verlies te hebben geleden, maar tijdens het eerste coronajaar 2020 was dat nog 63%. 44% had in 2021 steun nodig om te kunnen overleven, in 2020 was dat nog 66%. Een meerderheid van de uitbaters verwacht dat de prijzen verder zullen stijgen. En geschikt personeel vinden is allesbehalve evident voor onze logies. Eén en ander blijkt uit de nieuwe logiesbevraging van Toerisme Vlaanderen.

Van 17 januari tot en met 11 februari 2022 stuurde Toerisme Vlaanderen in samenwerking met de provinciale toeristische diensten en de toeristische diensten van de kunststeden opnieuw een grote bevraging van de logiessector uit. Het was al de derde logiesbevraging die Toerisme Vlaanderen liet uitvoeren, na eerdere bevragingen in de zomer van 2020 en in begin 2021. Logiesuitbaters uit het Vlaams Gewest ontvingen een enquête die peilde naar de status van de logiessector en de impact van corona op de jaarbalans, het personeelsbeleid en de investeringen. De enquête peilde ook naar de investeringen rond duurzaamheid en naar de vooruitzichten voor 2022. 

Op het moment van de bevraging was 81% van de logies actief open (of in jaarlijks verlof). 10% was gesloten maar opent later dit jaar en 7% was gedeeltelijk gesloten (logies of recagedeelte). De belangrijkste redenen voor deze (tijdelijke) sluiting zijn economisch: te weinig vraag of niet rendabel door de geldende maatregelen. 

Minder steunaanvragen

44% van de logies heeft in 2021 steun aangevraagd. Het gaat dan vooral om de hostels en jeugdverblijven, de hotels en de grotere B&B’s. 34% van de logies die steun aanvroegen waren akkoord met de stelling dat deze steun ervoor gezorgd heeft dat ze niet definitief moesten sluiten. Het aantal logies dat steun aanvroeg liep duidelijk terug. Tijdens het eerste coronajaar 2020 vroeg nog 66% van de logies uit het Vlaams Gewest steun aan.

Economische situatie verbetert

Het gaat duidelijk ook economisch beter met onze logies. In hun jaarbalans 2021 geeft 38% aan verlies gemaakt te hebben, 38% haalde net voldoende omzet en 23% zegt winst gemaakt te hebben. Bij de vorige logiesbevraging in begin 2021 (over het jaar 2020) gaf nog 63% van de logies aan dat ze het jaar afsloten met verlies. Slechts 8% maakte winst in 2020. 

Personeel vinden blijft moeilijk

Een nijpend punt is de personeelsbezetting. Over het algemeen daalde het aantal personeelsleden in 2021 ten opzichte van het pre-coronajaar 2019. Ook geeft 22% van de logies mét personeel aan onvoldoende personeel te hebben om het logies vlot draaiende te houden. Bij de hotels is dit zelfs een derde. De logiesuitbaters geven aan dat het bijzonder moeilijk is om voldoende geschikte kandidaten te vinden op de arbeidsmarkt. 

Wel is de meerderheid van de logies bezig met duurzame investeringen. In de nabije toekomst staan vooral investeringen voor laadpunten voor elektrische voertuigen en batterijen om groene stroom op te slaan op de planning. Een vijfde van de logiesuitbaters gaf wel aan weinig zicht te hebben op hun energie- en/of waterverbruik.  

Vooruitzichten 2022

Voor 2022 voorziet 38% van de logiesuitbaters winst te maken, 11% denkt uit te komen op een negatief resultaat en 51% verwacht in 2022 voldoende omzet te halen om de kosten te dekken. Meer dan de helft van de logiesuitbaters verwachten dat de prijzen van zowel logies als voedsel en maaltijden gaan stijgen in 2022, bij de vorige bevraging was dat nog maar een kwart. De uitbaters denken ook dat het aantal lastminute boekingen nog verder zal toenemen.